Rus Halk Kültüründe Kolyada Bayramı
(Kolyada Bairam in Russian Folk Culture )

Yazar : Leyla Çiğdem Dalkılıç    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 79
Sayfa : 79-92
1629    981


Özet
Başlangıçta şehirlerde ve kalelerde yaşayan Slav toplulukları arasında elit bir din olarak ortaya çıkan Hıristiyanlığın kabulünden sonra kiliseler, Slav halkları arasında önemli bir yere sahip olan ve pagan unsurlar içeren halk bayramlarına karşı yoğun bir savaşa girişmişti. Kilisenin ve dinin artan baskıları sonucu “halk bayramı” ya da “tarım bayramı” olarak adlandırılan bu kutlamaların kimi öz anlamlarını yitirerek kaybolmuş, kimisi de din ile harmanlanarak günümüze kadar gelmeyi başarabilmiştir. Mitolojik tanrıların kültleri ve Hıristiyan azizlerin idolleriyle harmanlanan eski inanışlar, Slav halklarının kırsal bölgelerinde yaşayan ve çoğunluğunu oluşturan kesimi arasında gücünü devam ettirmiştir. Hıristiyanlık dönemi öncesi Rus halkı arasında önemli bir yere sahip olan, ancak daha sonra dini unsurlarla harmanlanan bu bayramlardan bir tanesi Slav halklarının kış gündönümü bayramı olan güneşin doğuşunun kutlandığı Kolyada’dır. Kolyada, Hıristiyanlığın kabulünden sonra Noel olarak anılmaya başlanmış, yeni güneşin doğuşu olgusu Hz. İsa’nın doğumu ile bağdaştırılmıştır. Bu çalışmada, söz konusu bayramın tanımı, kutlanış şekli, geçmiş ve günümüz ile bağlantılarıyla Rus halkının kültürü ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kolyada, Noel, Slav halkları, Ruslar, inanç, gelenekler

Abstract
After the adoption of the Christianity which is initially emerged as a elite religion among the Slavic community living in the cities and the castles, the churchs waged war against the folk holidays which have attached a great importance among Slavic people and contained elements of pagan. As a result of increasing pressure of the church and the religion some of these holidays which are called as a “folk holiday” or “agricultural holiday” have been disappeared by losing its essence meanings or have been blended with religion and been able to come up to the present. The old beliefs which have been blended with the cults of mythological gods and the idols of Christian saints have continued their existence among Slavic people living in rural areas and forming themajority of their part. One of these holidays that had a significant place before the advent of Christianity among Russian people but then were blended with religious elements is Kolyada the winter solstice holiday of Slavic people celebrated as a birth of sun. After the adoption of Christianity, Kolyada came to be known as Christmas, the event of a new birth of sun that has been associated with the birth of Jesus. In this paper the definition of the holiday mentioned, the way of its celebration, its connection with the past and the present and Russian folk culture will be discussed.

Keywords
Kolyada, Christmas, Slavic people, Russians, beliefs, traditions