Avro-Amerikan Hegemonyasi ve “Avrupalı Bir Yönetmen” Olarak Lars Von Trier
(Euro-American Hegemony and Lars Von Trier as a ‘European Director’ )

Yazar : Selma Köksal   - Özlem Denli  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 89
Sayfa : 147-178
6039    2578


Özet
Danimarkalı film yönetmeni Trier’in filmografisi, hem konuları açısından, hem de artistik eğilimleri ile bize Avrupa Kültürü ve düşüncesi üzerine oldukça önemli veriler sunmakta, dünyamızın içinde bulunduğu düşünsel, kültürel, siyasi bunalım ve çıkmazlara, bir yanıyla modernlik eleştirisi de sayılabilecek, bir yorumla yaklaşmaktadır. Bu yazıdaki amacımız, Trier düşüncesinde ‘Avro-Amerikan’ kavramı olarak adlandırdığımız bu temanın izini sürmek; film kuramı ve siyaset bilimi disiplinlerinin bakış açısından analiz etmektir. Trier’in genelde Batı, özelde ise ‘Avro-Amerika’ uygarlığına yaklaşımının tartışılması bu yazının genel çerçevesini oluşturmaktadır. İncelediğimiz filmlerin altmetinleri olarak işaret ettiğimiz kolektif suç, kefaret ve insan doğası kavramları Trier’in ‘siyasal klostrofobi’sine işaret etmektedir. Yönetmen, tarihi daima geri dönen bir şiddet ve çöküş hikâyesi, insanı da yok olmaya mahkûm ve layık bir varlık olarak tasvir eder. Söz konusu temaların Trier sinemasının biçimsel unsurlarıyla ilişkisinin incelenmesi de yazının amaçları arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Lars von Trier, Avro-Amerika, Hegemonya, Modernite, Kıyamet, Distopya, Kolektif Suç,

Abstract
Lars von Trier’s filmography invites the audience to complex and multi-faceted reflections on Western culture and civilization. The cultural and historical entity, which we term ‘Euro-America’, is located at the center of Trier’s intellectual and artistic endeavor as well as his critique of modernity in a broader sense. This essay presents a discussion on relevant themes and topics underlying Trier’s filmography from the perspective of film study and political science. We present and examine key films by the Danish director with a view to unearth the bases of his approach to interpersonal, political and moral aspects of modernity in general, and to Euro-American civilization in particular. Our investigation traces central elements dominating these works, such as the ideas of collective guilt, penance and human nature, as well as Trier’s perception of European history as a perpetual presence on contemporary Western civilization. We reflect upon Trier’s aesthetic and stylistic choices in these films, and give critical assessments of the ways in which these elements both augment and clash with his deep-seated ‘political claustrophobia’ and complete moral condemnation of Western-bourgeois culture.

Keywords
Lars von Trier, Euro-America, Hegemony, Modernity, Apocalypse, Dystopia, Collecti