Hayatın Tadında Kadın -Beden İlişkisi
(The Relationship Between The Woman and The Body ın A Taste of Life )

Yazar : Yasemin Güniz Sertel    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 75
Sayfa : 211-220
1575    858


Özet
Bu çalışma, çağdaş Amerikan yazarları arasında yer alan Sara Paretsky’nin Hayatın Tadı adlı öyküsünde çağdaş batılı toplumlarda kadın yaşamının yaptırıcı toplumsal normlar tarafından şekillendirilip kontrol altında tutulmasını Beden Politikası ve Yeme Bozuklukları temaları içinde örneklendirmektedir. Makale içinde Beden Politikası bir ataerkil toplum ideolojisi olarak tartışılırken Yeme Bozuklukları arasında yer alan obezite, sosyokültürel bir olgu olarak değerlendirilir. Hayatın Tadı öyküsünde iki ana kadın karakter bu ideolojinin ve bu ideoloji ile tetiklenen Yeme Bozukluğu’nun kurbanları olarak örneklendirilir. Bu tartışmaların yanı sıra, medya ve reklamcılık sektörleri de bir yandan Beden Politikası’nı besleyen bir yandan da özellikle kadınlar için yarattıkları imajlar ile onların toplumsal ve bireysel kimliklerini belirleyen endüstriler olarak tartışılır. Öykü incelemesinde değinilen diğer bir konu, farklı yönleri ile ele alınan annelik kavramıdır. Feminist bakış açısına göre, kurum ve deneyim olarak değerlendirilen annelik kavramı aynı zamanda birbirlerine karşıt gelen “ahlaki ideal” ve “sosyal gerçeklik” boyutları ile de tartışılır. Öyküdeki iki kadın karakterin anne-kız ilişkisi psikanaliz bakış açısından faydalanılarak değerlendirilirken, bu anne-kızın toplumsal cinsiyet rolleri içinde hapsoluşları sosyal-feminist bakış açısı içinde irdelenir. İncelemenin sonunda, antropolojik bakış açısı ile ana karakterin Yeme Bozukluğu yeniden yorumlanır ve bu karakter bir endokanibal olarak değerlendirilir.

Anahtar Kelimeler
Beden Politikası, Yeme Bozuklukları, Endokanibalizm, Medya, Feminism

Abstract
This study illustrates how female experience is shaped and controlled by the formative social norms especially in contemporary western societies by referring to the Body Politics and Eating Disorders in contemporary American writer Sara Paretsky’s story A Taste of Life. While the Body Politics is discussed as a patriarchal social ideology, obesity which is an aspect of Eating Disorders is discussed as a socio-cultural illness. The two female characters of A Taste of Life are epitomized as victims of the ideology of Body Politics and Eating Disorders which is also conditioned by this ideology. Besides these arguments, mass-media and advertisement institutions are mentioned as industries which both nourish the ideology of Body Politics and also shape the social and personal identities of especially women via the images they create. Another subject mentioned within this paper is the concept of motherhood which is discussed from different perspectives. From a feminist perspective, motherhood which is examined both as an institution and an experience is also emphasized with its dimensions of “moral ideal” and “social reality” which in fact contrast with each other. While the mother-daughter relationship of the two woman characters is examined from a psychoanalytical perspective in the story, the confinement of these women within their female-gender roles is studied from a socialist-feminist perspective. At the end of the paper, Eating Disorder of the main character is re-interpreted from an anthropological perspective and she is exemplified as an endocannibal.

Keywords
Body Politics, Eating Disorders, Endocannibalism, Mass-media, Feminism