Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Murathan Mungan’ın ‘Dumrul ile Azrail’ Hikayesinde Metinlerarası Bir Yaklaşım
(The Stead of Intertextuality in Comparative Literature and an Intertextual Approach to Murathan Mungan ’s Story ‘Dumrul ile Azrail’ )

Yazar : Medine Sivri   - Selin Özkan  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 74
Sayfa : 131-144
1518    814


Özet
Karşılaştırmalı edebiyat; farklı ulusların ya da aynı ulusun edebiyat eserlerinin konu, kişi, uzam, dönem, akım, etki-etkileşim, imgebilim, çeviribilim, söylembilim, alımlama, biçembilim vb. birçok açıdan karşılaştırıldığı bir bilim dalıdır. Amacı ise; kendi edebiyatımızın nitelik ve nicelik açısından nerede olduğuna bakmak, onu diğer ulusların kültürleriyle zenginleştirmek ve kendi edebiyatımızı ve kültürümüzü de diğer uluslarda tanıtmak ve yaymaktır. Metinler yazılırken, kendilerinden önce yazılmış metinlerle etkileşim içerisine girerler ve onlardan izler taşırlar. Daha önceden yazılan metinde işlenen bir konu, metindeki bir karakter, bir cümle vs. daha sonradan yazılmış metinde yeni bir anlam ve yeni bir yorumla karşımıza çıkabilir. Bu çalışmada, modern Türk edebiyatının postmodern yazarlarından Murathan Mungan’ın “Yedi Kapılı Kırk Oda” adlı eserindeki‘Dumrul ile Azrail’ isimli hikâyesi varlık sorunsalı açısından metinlerarasılık yöntemiyle incelenecek, bu bağlamda karşılaştırmalı edebiyatın görev ve tanımları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Murathan Mungan’ın eserinin çalışma konusu olarak seçilmesinin nedeni ise; yazarın, daha önceden pek çok kez yeniden yazılan ‘Dumrul ile Azrail’ hikâyesine kendi bakış açısı ve yeni yorumuyla kendi eserinde yer vermesidir. Ayrıca yazarın eserinde kurmuş olduğu metinlerarası ilişkiler yardımıyla okurlarına yansıtmak istediği varoluş sorunsalı ve nedeni aydınlatılmaya çalışılacaktır. Postmodern romanın tüm olanaklarını kullanan Murathan Mungan, diğer tüm postmodern yazarların yaptığı gibi eserinde daha önceden yazılmış bir metne yer vererek edebi eserlerin nasıl zenginleştirilebileceğini göstermektedir. Metinlerarasılık yöntemi yardımıyla bu zenginlikler ortaya çıkarılmaya çalışılacak ve metnin yeni anlamı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
, Metinlerarasılık, Postmodernizm, Murathan Mungan, Dumrul ile Azrail.

Abstract
Comparative literature is a science which compares the literary studies of different nations or the texts of the same nation in many ways like period, space, volume, subject, action-interaction, imagology, translation, mythology, reception, stylistic, etc.. The aim of this science is to look at its own literature in terms of quality and quantity to enrich it with the cultures of other nations, promote and disseminate its culture and literature to the other nations.While the texts are being written, they interact with the texts which were written before them and they carry their traces. A subject, a character, a sentence, which was written in the old text, can appear with a new meaning and new review in a new text. In this study,‘Dumrul ile Azrail’, a story in the book called ‘Yedi Kapılı Kırk Oda’ of Murathan Mungan, who is one of the postmodernist author of Turkish literature, will be examined with the method of intertextuality in the point of existence problem and in this context; the meaning and function of comparative literature will be studied. The reason of choosing Murathan Mungan’s story as a study work is author’s giving a place in his book to a story called ‘Dumrul ile Azrail’ which was rewritten for many times but this time with his new interpretation and point of view. Beside, the existence problem and its reason that the author wants to show to his readers will be tried to enlighten with the help of intertextual relationships set up by Mungan. Murathan Mungan, uses all the possibilities of postmodern novel, shows how to enrich literary texts as he gives a place to other authors’ texts in his story like all postmodernist novelists do. In this study; the richness and the new meaning of old text will be tried to find out in Murathan Mungan’s story with the help of method of intertextuality

Keywords
Intertextuality, Postmodernism, Dumrul ile Azrail, Murathan Mungan,