17. Yüzyıl Halk Şairi Karacaoğlan’ın Bir Şiiri ile 18. Yüzyıl Divan Şairi Nedim’in Bir Gazeline Göstergebilimsel Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
(A COMPARATIVE APPROACH TO A POEM OF 17TH CENTURY FOLK POET KARACAOGLAN AND A GAZEL OF 18TH CENTURY DIVAN POET NEDIM IN TERMS OF SEMIOTICS )

Yazar : Medine Sivri   - Berkant Örkün  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 71
Sayfa : 165-183
1594    1082


Özet
Şiir tüm yazınsal türler içerisinde en katmanlı ve en derin dilsel örüntülere sahip kapalı bir bütündür. Düzyazının çizgiselliğine karşın şiirin özgün yapısı yaratıcı bir okumayı olası kılar. Bu çalışmada, göstergebilim kuramının şiir çözümleme araçlarından yararlanılarak Halk Edebiyatı şairlerimizden Karacaoğlan’ın bir şiiri ile Divan Edebiyatı şairlerimizden Nedim’in bir gazeli karşılaştırmalı olarak irdelenmeye çalışılacaktır. Farklı dönemlerde yaşamalarına ve farklı şiir geleneğinde yer almalarına karşın Karacaoğlan ve Nedim’i ortak bir paydada buluşturan bu şiirler, yaşam ve ölüm arasındaki uzun ince bir yolda insanın en temel beslenme kaynağı olan sevgi üzerine kurulmuştur. Sanat yapıtları hangi türden olursa olsun, ister şiir, ister roman, ister öykü, ister tiyatro oyunları, çok katmanlı bir dizgeye sahip olduklarından, onları göstergebilimsel yöntemle karşılaştırmak, daha berrak, daha ayrıntılı ve farklı açılardan algılanabilmelerine, daha derin çözümlemelerle değerlendirilebilmelerine olanak sağlar.

Anahtar Kelimeler
Karacaoğlan, Nedim, Göstergebilim, Yüzeysel yapı, Derin yapı.

Abstract
Poem is the most layered amongst all other literary genre and is a closed intact with deep language patterns. In opposition to the linearity of prose unique structure of poetry enables a creative reading. In this study a poem of folk poet Karacaoglan and a gazel (ode) of Divan poet Nedim is compared thorough poetry analyzing means of semiotics. These poems brings the two poets lived in different centuries and were in different literary traditions together. Their poetry is based on love which is the main source of nutrition for mankind throughout the journey of life. As all genres of literature - poetry, novel, story or theatre plays- represent a multilayered system, semiological approach enables the researchers to comprehend and evaluate the works more clearly.

Keywords
Karacaoğlan, Nedim, semiotics, surface structure, deep structure