Daniel Defoe’nun “Robinson Crusoe” ve Michel Tournier’nin “Cuma ya da Pasifik Arafı” Eserlerine Metinlerarası Bir Yaklaşım
(An Intertextuality Approach to the Works of Daniel Defoe’s “Robinson Crusoe” and Michel Tournier’s “Friday, or, The Other İsland” )

Yazar : Engin Bölükmeşe   - Mert Çanakcı  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97
Sayfa : 133-151
1672    968


Özet
Metinlerarası ilişkiler kavramı, her metnin başka metinlerin birleşmesinden oluştuğu ve bu bağlamdan tüm metinlerin birbiriyle bir şekilde bağlantılı olduğu ilkesine dayanmaktadır. Gérard Genette metinler arasındaki her türlü ilişkiyi metinselaşkınlık olarak tanımlamıştır. Metinselaşkınlık türlerinden biri olan anametinsellik, anametin ve onun öncülü olan bir altmetin arasındaki her türlü bağlantıyı ifade eder. Bu çalışmada altmetin özelliği taşıyan Daniel Defoe’nun “Robinson Crusoe” ve anametin özelliği taşıyan Michel Tournier’in “Cuma ya da Pasifik Arafı” eserleri arasında ortaya çıkan metinselaşkınlık ilişkisinin neden, nasıl ve hangi açılardan meydana geldiğinin belirlenmesini amaçlayan bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda altmetinle anametin arasında özellikle Gérard Genette’nin belirlediği, zamansal, uzamsal, anlatısal ve değersel dönüşümlerin izleri açıkça belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
metinselaşkınlık, anametinsellik, öyküseldönüşüm, söylemdeğişimi, değerseldönüşüm

Abstract
The concept of intertextual relations is based on the fact that each text consists of a combination of other texts, and all texts are connected to each other in some way. Gérard Genette defined all kinds of relations between texts as transtextuality. One type of transtextuality is hypertextuality relationships which refer to any relationship uniting hypertext to its predecessor hypotext. In this study, a research is made aiming to determine the cause, the nature and extent of hypertextuality relationship between Daniel Defoe’s hypotext “Robinson Crusoe” and Michel Tournier’s hypertext “Friday or the Other Island”. At the end of the study, the traces of temporal, spatial, narrative, valuation transformations determined by Gérard Genette is clearly defined between the hypotext and the hypertext.

Keywords
transtextuality, hypertextuality, transdiegetization, transvocalization, transvalorization