“Ceza Sömürgesi” ve Otoriteryanizme Kafkaesk Bir Bakış
(“Penal Colony” and The Kafkaeskque Approach to Authoritarianism )

Yazar : Medine Sivri   - Fulya Çelik  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 86
Sayfa :
6130    2299


Özet
Edebiyat tarihi açısından yeni nesnelcilik akımına dâhil edilen Franz Kafka, aydınlanmacı aklın her şeye bir açıklama getirebileceği inancının çöktüğü, akıldışı, sezgisel boyutun gerçekliğe ulaşmada devreye girdiği bir dönemde eserler verir. 1919- 1932 yıllarını kapsayan bu dönemde I. Dünya Savaşı’nın sonuçları, endüstri, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, ekonomik düzenin de insanlar üzerindeki etkisiyle insanın madde egemenliği altında ezilerek kitle insanına dönüşmesi kurgusal düzlemde Kafka’nın eserlerinde yeniden hayat bulur. Özne ve nesne arasındaki sınırlar silinir. Gerçeklik bir bütün olmaktan çıkarak ayrıntılara önem kazandırır. Bu bağlamda çalışma kapsamında, modern edebiyat akımının öncü ismi Kafka’nın Ceza Sömürgesi adlı öyküsünden yola çıkarak modern toplumun en önemli bileşenlerinden bürokratik/ hiyerarşik ilişki açmazı ve insanın madde egemenliği altında ezilerek otoriteryan bir kişiliğe dönüşmesi kafkaesk unsurlar çerçevesinde sosyo-psikolojik ve otobiyografik bir yaklaşımla incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kafkaesk unsurlar, madde egemenliği, otoriteryan kişilik - kitle insanı.

Abstract
In terms of literary history Franz Kafka is included in the new objectivism. He writes in a term that the destruction of the belief of enlightened mind could solve everything and irrational and intuitive dimension take the place of mind reaching the reality. In this term, including 1919-1932, the outcomes of the World War I, developments in the field of industry, science and technology, the impact of the economic structure on people and man’s being crushed under the domination of matter and for this reason turning into mass people are aroused again in the works of Kafka on fictional platform. The boundaries between subject and object are erased. The reality gets into pieces and details become important. In this study, proceeding from Kafka’s story called Penal Colony, who is the pioneer of the modern literary movement, bureaucratic/hierarchical dilemma of the most important component of modern society, man’s being crushed under the domination of matter and turning into authoritarian personality will be tried to analyze in the context of kafkaeskque elements with socio-psychological and autobiographical approach.

Keywords
Kafkaeskque elements, the domination of matter, authoritarian personality - mass people.