Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuramlarının Felsefi Temelleri
(The Philosophical Bases of Guidance and Psychological Councelling Theories )

Yazar : Gürsen Topses    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 70
Sayfa : 93
1594    877


Özet
Bu makalede, felsefe disiplininin “İnsan nedir?” sorunsalına (proglamatik) bağlı olarak psikoloji biliminin uygulama alanı olarak kabul edilen “Rehberlik ve psikolojik yardım alanının” etkinlikleriyle, psikolojik danışma kuramlarının felsefi temelleri araştırma ve inceleme konusu yapılmıştır. Psikolojik danışma kuramlarının felsefi köklerinin yanında, temele aldıkları insana varlığına ilişkin dünya görüşleri temellendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, günümüzde de işlevselliğini sürdüren psikolojik danışma kuramlarının insan varlığına ilişkin görüşleri, felsefe tarihindeki filozof ve düşünürlerin epistemolojik ve ethik düşün sistemleriyle ilişkilendirilmiş ve eşleştirilmiş, birbirleriyle tutarlı görüş ve düşün sistemleri belirlenmiş ve incelenmeye çalışılmıştır. Davranışçı, psikoanalitik, gestalt, varoluşçu ve hümanistik psikolojik danışma kuramlarının “insan nedir” sorusuna yönelik sistemli dünya görüşleri, sağaltımla ilgili temel yaklaşımları, yine ,felsefe tarihi içinde yer alan çeşitli düşünürlerin görüş ve düşünce sistemleriyle ilgili olarak araştırma konusu yapılmıştır. Çalışmada, önce,” felsefe tarihi içinde insan” başlığı altında filozof ve düşünürlerin görüşleri taranmış, rehberlik disiplinin temel amaçlarıyla tutarlı olan görüş ve düşüncelerin kısa açılımları yapılmıştır. ?kinci olarak, “Psikolojik danışma kuramlarının felsefi boyutları” başlığı altında; davranışçı, psikoanalitik, gestalt, voruluşçu ve hümanistik psikolojik kuramlarının, insan doğasına, insanın ontolojik konumuna, ve psikoloji bilimine getirdikleri katkıları belirlenmiştir. Böylelikle, psikolojik danışma etkinlik ve uygulama alanının kuramsal boyutları, kuramların töropötik görüşleri ışığında, felsefi bir süzgeçten geçirilerek, temellendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rehberlik ve felsefe. Psikolojik danışma ve Felsefe

Abstract
The aim of tihis article is to discus the activites of “guidance and psyhological councelling help” discipline wihich is regarded as application of science of psychology connected with the” What is human being”of the discipline of philosophy and the philosophical bases of psychological counseling theories. Efforts have been made to determine not only the philosophical bases of psychological counseling theories but also their world views with regard to the existance of human being. The views of current psychologicalcounseling tehories hava been associated with the epistemological and ethic sistems of philosophers and thinkers and theyhave been associaated with epistemolological end ethic sistems of philosophers and thinkers and they have been criticized. Furthermore, philosophies and wiews thad are consistent with each other are determined and examined. The systematic world of behaviorist, psychoanalytic, gestalt, existantialist, andhumanistic psychological counseling teheories, their basic approacht therapy are olsa the subject of this pape. First of all, the views of philosophy and brief explanations are provieded of wiews and ideas consistent with the basic aims of psychoanalytic, gestalt, existantiast and hümanistic theories of psychology made to the nature of human being, theontological condition of human beings and to the science of psychology are discussed under the heading “the philophical diemensions of psyychological are discussed under the heading “the philosophical diemenstions of psychological counseling theories”. Thus, effort have been made to estanblish firmkly the tearetdical of dimensions of activities and field of applucation under the light ofterapeutic views of these theories.

Keywords
Guidance and philosophy, psychological counseling and philosophy