Şehriyar’ın Bin Bir Masal Gecesi Balinanın Karnı Sembolünün Bir Örneği Olarak Masal Diyarı
(Shahryar’s 1001 Tale Nights the Tale Land as an Example of the Symbol of the Belly of the Whale )

Yazar : Seval Kasımoğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 90
Sayfa : 59-72
5672    3180


Özet
Bu çalışmanın amacı, Binbir Gece Masalları’nın çerçevesini oluşturan Hükümdar Şehriyar ile Kardeşi Hükümdar Şahzaman’ın Öyküsü’nü Joseph Campbell’ın monomit izleğinde önemli bir yeri olan balinanın karnına göre çözümlemektir. Monomit, geçiş ritüellerinin genişletilmiş halidir ve yola çıkış, erginleme, dönüş olmak üzere üç temel bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, kişinin herhangi bir problemle karşılaştıktan sonra kendi bilinçdışıyla yüzleşerek eski bağlarından kopuşunu öykülemektedir. Kişi böyle bir ruhsal süreçten geçmeyi başardıktan sonra eski alışkanlıklarından, bağlarından koparak adeta yeniden doğacaktır. Psikanalitik olarak ise bu bölümler bilinçdışıyla bilincin ayrılması, bilinçdışıyla yüzleşme ve ikisinin bir araya gelerek dengeli bir bütünlük oluşturmasıdır. Balinanın karnı ise bilinçdışıyla yüzleşme kısmıyla ilintilidir. Campbell, geçiş ritüellerinin genişletilmiş hali olarak ele aldığı bu sistemde özellikle Sigmund Freud, Gustav Jung başta olmak üzere Melanie Klein ve Géza Róheim da içinde olmak üzere dört kuramcının görüşlerinden yararlanmıştır. Bu makalede ise Binbir Gece Masalları’nda Şehriyar’ın yaklaşık bin bir gece boyunca masal dinlemesi Campbell’ın balinanın karnı başlığı, Jung psikolojisinde etkin imgelem, Freud psikolojisindeki gündüz düşleri, Donald Woods Winnicott’un geçici nesne kavramlarıyla ilişkilendirilerek ele alınacaktır. Ayrıca bu çalışmada, kahramanın etkin bir eylemde bulunmaksızın, masal dinleyerek, masal kahramanlarının anlatıları üzerinden olgunlaşması monomitin metaforlarla yapılan okunmasının nasıl daha da derinleştirilebileceği balinanın karnı alt başlığı örneğinden hareketle gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Binbir Gece Masalları, balinanın karnı, etkin imgelem, gündüz düşleri,

Abstract
The aim of the study is to analyse the story of The Tale of King Shahryar and his Brother King Shah Zaman which forms the framework of 1001 Arabian Nights based upon the belly of the whale in Joseph Campbell’s monomyth theory in his The Hero with a Thousand Faces. Monomyth consists of three main parts, namely setting off, initiation and return. These parts narrate a person confronting his unconscious-self after facing a problem and breaking away from his former boundaries. After successfully going through such a spiritual process, one would almost be reborn by leaving behind old habits, boundaries. Psychoanalytically, these parts stand for the divergence of conscious and unconscious, confrontation with the unconscious and combination of the wtwo ending up with a balanced whole. As fort he belly of the whale, it is the confrontation with the unconscious. The system of Campbell is an extended form of the doctrines of most notably Sigmund Freud and Carl Gustav Jung and also Melanie Klein and Géza Róheim. In this article, Shahryar listening to the tales for a thousand and one nights in the 1001 Arabian Nights will be interpreted in relation with Campbell’s belly of the whale, Jung’s active imagination, Freud’s daytime thoughts, Donald Woods Winnicott’s transitional objects. In addition, the hero/heroine in this case does not perform an effective action, but he listens to tales and matures by the narratives of the characters in the tales. This is an indication that reading monomyth through metaphors as in belly of the whale provides a deeper sense to the story.

Keywords
1001 Arabian Nights, belly of the whale, active imagination, daytime thoughts,