Kağızmanlı Âşık Cemâl Hoca’da Eğitim
(Theme of Education in The Works of Minstrel Cemal Hodja of Kagizman )

Yazar : Esra Uslu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 68
Sayfa : 207-219
1602    983


Özet
Âşıklar sazları ve sözleri aracılığıyla toplumu eğiten sanatçılardır. Yüzyıllardır pek çok âşık, ders malzemesi olabilecek türden eserler meydana getirerek halkı eğitmiştir. Bu eserler toplumun eğitim felsefesini, yaşam biçimini ve gelecek nesillerden beklentisini de gözler önüne seren önemli kaynaklardır. Bu nedenle, âşık tarzı şiirlerin toplumun eğitime bakış açısını yansıtması ve toplumu etkilemesi yönleriyle incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada 19.ve 20. Yüzyıllarda yaşamış olan Kağızmanlı Âşık Cemâl Hoca’nıneğitim hayatı, eğitime verdiği önem ve şiirlerinde eğitim unsurlarının yer alışı biçimi incelenmiştir. Karma modelde desenlenmiş bu çalışmada betimsel yöntem ve doküman inceleme yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Cemâl Hoca’nın şiirlerinde geçen eğitim unsurları başlıca dört ana konuda kümelenmiştir: din ve tasavvuf eğitimi, genel ahlak eğitimi, âşıklık gelenekleri konusunda eğitim, Türkçe eğitimi. Çalışmanın son bölümünde Cemâl Hoca’nın eğitim anlayışından ve şiir dünyasından hareketle ulaşılan sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cemâl Hoca, halk edebiyatı, eğitim, Türkçe eğitimi.

Abstract
Minstrels are artists who educate society through their instruments and lyrics. For ages many minstrels have educated public with works of art which could be used as a course material. These works are important resources that display education philosophy, life style of society and their expectations of the posterity. Therefore, poetry in the style of minstrels are needed to be analyzed in the way of their reflections on the perspective of society on education and their influences on society. In this research, Minstrel Cemal Hoca of Kagizman who lived in 19th and 20th centuries, his education life, the attention he paid on education and his approach to education elements which are appeared in the poems are studied. The methods of descriptive analysis and document review are used together in this study that is figured in a mixed model. Educative elements that took place in the poems of Hodja Cemal are heaped up in four main subjects: Religion and mysticism education, public morality education, education of minstrel traditions and Turkish language education. In the last part of the study, results and suggestions that are figured through educative insight of Hodja Cemal and poetry world, are included.

Keywords
Minstrel Cemal Hoca of Kagizman, folk literature, education, Turkish education.