Oğuz Atay’ın Yarattığı Tutunamayanlar Tipinin Evrensel Genleri (Tutunamayanlar’ın Rus Edebiyatındaki Gereksiz İnsan ve Küçük İnsan Tipleriyle Akrabalıkları)
(Universal Gens of Losers Type Created By Oğuz Atay (The Relationship of Tutunamayanlar with Non – Essential and Minute Human Types in Russian Literature) )

Yazar : Birsen Karaca    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 29-36
1579    931


Özet
Bu makalede Oğuz Atay’ın yaratmış olduğu tutunamayanlar tipinin dünya edebiyatlarından aldığı evrensel genlere dikkat çekilmektedir: Önce Türk edebiyatında tutunamayanların öncülü olabilecek karakterler tespit edilmiş, ardından da özellikle Rus edebiyatındaki küçük insan ve gereksiz insan tipleriyle akrabalıkları önplana çıkartılmıştır. Sonuç bölümünde ise, her edebi metinin edebiyatlararası etkileşimde hem ayrılığı hem de buluşmayı temsil eden bir kavşak olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tutunamayanlar, Oğuz Atay, Rus edebiyatı, küçük insan, gereksiz insan, Hamlet.

Abstract
The objective of this study is to withdraw attention upon the universal gens of losers types created by Oguz Atay: The primary characteristics of losers in Turkish literature were determined and the relationships with the non – essential and minute human types were stressed out particularly from Russian Literature, afterwards. In the part of conclusion, it was assessed and commented that each one of the literal texts should be considered as an intersection representing both a distinction and a integration in the interaction in literatures.

Keywords
Tutunamayanlar, Oguz Atay, Russian Literature, minute human, non – essential human, Hamlet.