Beethoven’de Anlatımcılık ve Piyano Tekniği
(Expressionizm of Beeethoven and His Piano Technique )

Yazar : Oytun Eren    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 64
Sayfa : 131-140
1548    999


Özet
Bu çalışmada, Beethoven’in piyanist kimliği ve bu kimliğin oluşturduğu müzikal duruş tematik bir yöntemle incelenmektedir. Piyanoyu Beethoven’in bakış açısıyla, hem teknik hem de yorum tarihi açısından irdeleyerek ele alan bu çalışma, anlatımcı ifade tarzının Beethoven’in piyanistliğini hangi yönlerden etkilediğini ve farklılaştırdığını, döneminin diğer piyanistleriyle karşılaştırarak ayrıntılı bir biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Beethoven’le beraber büyük ölçüde şekillenen Orta Avrupa ekolünün tekniği değil de müziği ön plana koyan ciddi ve entelektüel bakış açısının piyano çalış tarihindeki yansımaları, bu çalışmanın ana konusunu teşkil etmektedir

Anahtar Kelimeler
Beethoven, piyano, müzik, teknik, yorum, eser

Abstract
This study examines the pianism of Beethoven and his musical posture. It analyses the piano in terms of technical and interpretational aspects from Beethoven’s perspective and tries to explain how the expressionist style has affected Beethoven’s performance, by comparing it with the other pianists of that period. This study’s main subject is the reflections of serious and intellectual attitude of the School of Central Europe- formed largely with Beethoven- which puts not the technique but the music at first place on musical history.

Keywords
Beethoven, piano, music, technique, interpretation, piece