Hapishane Islahatı Bağlamında Çerkes Hapishanesinin Modernleşme Çalışmaları
(The Modernization Movements in Çerkes Prison at the Context of Prison Renovation )

Yazar : Jülide Akyüz Orat    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 81-94
1524    922


Özet
Osmanlı Devleti modernleşme çalışmalarına 19. yüzyılda hız vermiştir. Direk insana yönelik çalışmalardan birisi de “hapishaneleri ve hapsedilenleri” kapsamaktadır. Yaşam hakkının kutsal sayıldığı bir anlayış çerçevesinde Batı’nın dayatmasıyla hapishanelerin yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde Çerkes Hapishanesi araştırmamızın dayanağını oluşturmaktadır. Hapishanenin durumu, sağlık koşulları, hapishanenin yeniden inşası gibi ayrıntılar arşiv belgeleri yardımıyla ve bu alandaki çalışmalara katkı amacıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, reform, hapishane, Çerkes, sağlık

Abstract
The Otoman State accelerated its modernization movements in 19th century. The first renovation that has been made for human beings is “the prisons and imprisoned people”. It was essential to organize the prisons again by the pressure of West according to the view which defends life right virtuous and sacred. The Çerkes Prison has become the main point of our research because of its renewed organization. The situation, health conditions, the new construction of the prison has been evaluated by the addition of archieve documents as it is thought to help us in this study.

Keywords
Otoman, reform, prison, Çerkes, health