Televizyon Dizilerinin İletişimsel ve Dilbilimsel İşlevler
(Communicative and Linguistic Functions of Television Sequences )

Yazar : Gülnaz Kurt*    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 187-197
1574    928


Özet
Bu makalede şu anda Türkiye’de yayınlanan ve çoğu zaman bilinçsizce izlenen TV Dizilerinin izleyici kitlesini düşünce, dil, dil dışı öğeler ve giyim tarzı gibi açılardan nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmanın II. bölümünde araştırmanın kuramsal kısmına ağırlık verilip Hickethier, Mikos, Lichtung ve Fiske gibi televizyon bilimcilerin düşüncelerine yer verilmiştir. Ardından çalışmanın bel kemiğini oluşturan anket soruları Minitab, SPSS ve R veri analizi programları kullanılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
TV Dizileri, dizi etkileri

Abstract
In this paper, we made a point of the effects of TV series on people who watch TV series unconsciously. This effects are analyzed in terms of mentality, language, non-linguistic elements and dressing style. With this aim, we focused on theoritic chapter in second part of this paper and examined the views of some scientists on TV such as Hickethier, Mikos, Lichtung and Fiske. Moreover, surver questions are evaluated by using some data analysis programs such as Minitab, SPSS and R.

Keywords
Tv Series, the effects of tv series