İçiçedir Ötekilik Halleri: Festival ve Mit Arasında Imbros’da Hatırlamak ve Unutmak
(- )

Yazar : Hande Birkalan-Gedik    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 62
Sayfa : 7-28
1575    895


Özet
Bu araştırma iç içe geçmiş etnografik hikâyeleri, “ötekilik” hallerini sunmayı amaçlıyor. Bunu göstermek için de 1964’den beri süregelen göç ile nüfusunu kaybeden Gökçeada’da (Imbros) 2000-2002 yılları arasında ve daha sonra 2008’de kısa süreli olarak Atina’da gerçekleştirdiğim araştırma verilerini irdeliyorum ve kendi saha çalışmama ait anlatı ile paralel olarak, halen Imbros’da yaşayanlar ile adadan göç eden Imbroslular’ın hatırlama (ve unutma) biçimlerine ve aidiyet duygularına odaklanıyorum. “Ötekilik” bağlamında metinselleştirme ve duyguların antropolojisi çerçevesinde çalışırken, her yıl düzenlenen panagyia temelinde bedenselleşen, hatırlanan ve unutulan anlatıları tartışıyorum

Anahtar Kelimeler
“ötekilik,” Imbros, anlatı, toplumsal bellek, mekân ve anlatı, festival.

Abstract
This article seeks to present ethnographic tales on the various aspects of “otherness.” In order to illustrate my case, I examine the ethnographic data on Imbros, based on the research conducted between 2000-2002, in addition to the brief period in 2008 I spent in Athens with the Imbrians. I particularly focus on my own narrative of fieldwork, along with those of the Imbrians, who left the island and with the elderly who currently inhabit the island. My focus is the link between narrative and memory, with a particular emphasis on remembering and forgetting; and the role of narrative in establishing a sense of belonging to the island. With the story of fieldwork, I focus on textualization of experience and the role of emotions in fieldwork; while panagyia, the traditional Orthodox festival represents another angle—the embodied, remembered and forgotten narratives.

Keywords
, “otherness,” Imbros, narrative, collective memory, space and narrative, festival.