Kırım Karaylarının Halk Edebiyatı Kaynakları: “Mecumalar”
(- )

Yazar : Tülay Çulha    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 61
Sayfa : 33-42
1570    906


Özet
Kaynağını sözlü kültürün oluşturduğu halk edebiyatı, çoğunlukla halkın yarattığı sözlü edebiyattan oluşur. Dil, biçim ve işlenen konular bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlı olan bu edebiyat, başlangıçta sözlü kültür ortamında varlığını sürdürürken 15. yüzyıldan itibaren yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Başta türkü, mani, koşma gibi manzum derlemelerin bulunduğu cönklerde, destan, hikaye, masal gibi mensur anlatılara da rastlamak mümkündür. Karay Türklerinin halk edebiyatı ürünlerinin toplandığı cönk niteliğindeki kaynaklar mecuma olarak anılır. İçerdiği malzemeler bakımından oldukça değerli bilgiler bulunduran ve İbrani harfleriyle yazılan mecumalar, yavaş yavaş gün yüzüne çıkarılmaktadır. Bu çalışmada Karay Türklerinin halk edebiyatı kaynakları mecumalar’ın biçim ve içerikleri hakkında bilgi verilecek; birkaç mecuma tanıtılacaktır

Anahtar Kelimeler
Halk edebiyatı, cönk, Kırım Karay Türkleri, mecuma

Abstract
The folk literature, which is originated from the oral culture, is composed of the oral literature that is mostly created by the People. This literature which is tightly bounded to the folk culture as regards the language, form and the subjects handled was continuing its existence in the beginning, but from the 15th Century on, it was started to pass to the Inscription. It is possible to encounter “Mensur” narrations such as epos, stories, tales in Cönk’s where the poetic collations such as folk songs, Turkish poems and ballads. The sources qualified as cönk’s in which the folk literature works of Karai Turks were collected are named Mecuma. Mecuma’s which contain quite valuable information as to the contained materials and are written in Hebrew letters, have been unearthed gradually. In this study, information will be given about the form and content of mecumas, the folk literature sources of Karai Turks, and some mecuma shall be introduced.

Keywords
folk literature, cönk, Crimean Karai Turks, mecuma