Şiirde Anlatım ve İçeriğin Dilbilimsel Boyutları
(- )

Yazar : Nihat Bayat    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 61
Sayfa : 157-168
1570    1278


Özet
Sunduğu özel ve etkileyici yapısından dolayı şiir dili uzun yıllar araştırmacıların ve konuyla ilgilenenlerin dikkatini çekmiştir. Şiir dili, çeşitli bilimsel yöntemlerle betimlenmeye çalışılmıştır ve bu sayede kimi zaman da verimli sonuçlar ortaya konmuştur. Ancak çağdaş dilbilimle beraber bu çalışmaların boyutları zenginleşmiştir. Gösterge terimine, göstergebilime ve anlam olgusuna yönelik ortaya konan veriler bir dil ürünü olan şiirsel metinler için de kullanılmıştır. Doğal dilin göstergeleri üstünde çalışma yapan dilbilimcilerden biri de Hjelmslev’dir. Dikkatini göstergenin oluşumu üstünde toplayan dilbilimcinin göstergenin iki ayrı düzlemi için kullandığı anlatım ve içerik; bu iki düzlemde bulunan katmanlaşmayı belirtmek için kullandığı töz ve biçim terimleri göstergebilimsel çalışmalara ivme kazandırmıştır. Aşağıda şiirsel metinlerin anlatım ve içerik düzlemleri ve bu düzlemlerde kullanılan töz ve biçimler üstünde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
şiir, gösterge, töz, biçim

Abstract
Poetic language has caught the attention of researchers for many years since it presents a special and effective structure. Researchers have tried to describe the poetic language by using various scientific methods and they have reached some productive results. However, the dimensions of these studies have expanded with modern linguistics. The data related to the term of sign, semiotics and meaning were used for poetic texts which are the products of language. One of the linguists who studied on the signs of natural language was Hjelmslev. The linguist, who focused on the formation of sign, used the terms of expression and content for two different plains of sign and substance and form to clarify the layers in these two plains. By using these terms he accelerated the studies in semiotics. Here, the expression and content plains of poetic texts and substance and forms in these plains will be discussed.

Keywords
poetry, sign, substance, form