Müzik Türlerine İdeolojik Yaklaşım: 1970-1990 Yılları Arasındaki TRT Sansürü
(An Ideological Approach to Music Genres: Censorship at TRT Between 1970-1990 )

Yazar : Gülay Karşıcı    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 61
Sayfa : 169-178
1584    872


Özet
Kültürel modernleşmenin önemli bir parçası sayılan müzik reformu, Türkiye’de ulusallaşma ve batılılaşma idealleri doğrultunda gelişir. Amaç, Türk halkının gereksinimini duyduğu ulusal bir müzik yaratmaktır. Kökeni Arap ve Bizans müziğine dayandırılan Geleneksel Türk sanat müziğinden uzaklaşma çabaları, 1934 yılındaki radyo yayın yasağıyla sonuçlanır. Aynı şey 1970’lerde popüler müzikler için de görülür. Müzik Denetleme Kurulu, yayınlanacak parçaları denetlemekle yükümlüdür ve TRT, halkın müzik beğenisini kontrol etmek gibi bir misyon üstlenmiştir. Yazı, TRT’nin 1970 ve 1990 yılları arasındaki bu uygulamalarını konu etmekte ve denetim mekanizmasını tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler
TRT, müzik sansürü, batılılaşma

Abstract
The reform of music was an important part of cultural modernization project in Turkey which was planned both as nationalization and Europeanization.The aim of Westernization project is to try to construct a national music and that is what Turkish people needs. Traditional Turkish Art Music was left because ideologists declare that this music was not originaly Turk and source reach over to Arabic and Byzantine music. Government declared that this music was undesirable and banned from the radio station in 1934. The same thing was seen in popular music during 1970s. The TRT tried to form and control the musical taste of people by the rules of Music Auditing Committee. This paper examines the censorship at Turkish Radio-TV between 1970-1990 and discussing the editorial control

Keywords
TRT, censorship in music, westernization.