Şehre Uzak Birbirine Yakın: TOKİ Yapracık Toplu Konutlarında Sosyal Yapı
(Far From The City Close to Eachoter: Social Structure in The TOKİ Yapracık Houses )

Yazar : Çiçek Coşkun    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 86
Sayfa : 231-236
4318    2506


Özet
umhuriyeti’nin kurulduğu günden beri temel hedeflerinden birisidir. Bu süreçte özellikle kentlerin modern bir yapıya kavuşmaları çok önemsenmiştir. 1950li yıllardan itibaren hızlanan kırsal alanlardan kente göç, sosyal değişim sürecini hızlandırmıştır. Bu sürecin sonunda bugünkü sosyal yapı oluşmuştur. Daha önceleri geleneksel mahalle hayatında farklı sosyal sınıflardan gelen insanlar bir arada yaşarlarken bu yapı değişime uğramıştır. Aynı sosyal sınıflardan gelen insanlar aynı/benzer muhitlerde oturmayı tercih eder olmuşlardır. Fakat özellikle son yıllarda kamunun konut edindirme projelerinin neticesinde bu yapıda da değişiklikler olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, şehir merkezinden uzakta oluşları nedeniyle fiyat açısından avantajlı oldukları için, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplu konutlarında farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşamakta olduğu ve böylece ortaya farklı sınıflardan gelen insanların bir arada yaşadığı bir sosyal yapı çıkabileceği düşüncesini araştırmaktır. Bu amaçla TOKİ Ankara Yapracık konutlarında oturan aileler ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal değişim, Sosyal Yapı, Sosyal Sınıf, Toplu Konut

Abstract
Nation-State and Western based modernization process is one of the main aims since the foundation of Turkish Republic. In this process, modernization of cities was considered very important. Starting from the 1950s, a big migration process from rural areas to urban areas started in Turkey. This situation accelerated the social change process. Present social structure of the country emerged with the effect of this social change process. While people from different social classes were living together during the traditional neighborhood life, this social structure changed. People from the same social classes preferred living in same/ similar places. But, this structure also started to change in recent years with the effect of government’s housing projects. Aim of this study is to examine the opinion that people from different social classes are living in Housing Development Administration of Turkey’s (TOKİ) cluster housing areas because of their economical price advantages since their location is very far away from the city center and thus, a social structure where people from different social classes are living together may emerge. Throughout this aim, in-depth interviews were done with families living in TOKİ Ankara Yapracık houses.

Keywords
Social Change, Social Structure, Social Class, Cluster Housing