"Dağları Deldim" Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi
(“Beaten mountains” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender )

Yazar : Dursun Ayan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 145-164
1559    921


Özet
Bu çalışma popüler müzikte metin (text) olarak adlandırılan şarkıların nasıl analize tabi tutulacağı konusuna katkı sağlamaya çalışırken, aynı zamanda toplumsal cinsi- yetin (gender) kadın ve müzik açısından popüler müzikteki görüngülerini de ortaya koyma çabasındadır. Diğer taraftan toplumsal cinsiyetin bir kimliklenme nedeni ola- rak ele alınabileceğini de gözden kaçırmıyor. Önemli bir noktanın altını başlangıçta çizmekte fayda var: bu metodoloji geleneksel müzikolojik analizin popüler müziğin içsel parametrelerini de hesaba katarak popüler müzikler için de uygulanabileceğini öngörüyor. Sunulan teorik çerçeve bağlamında Türkiye'nin önemli kadın rock yıldızı Özlem Tekin'e ait “Dağları Deldim” şarkısı analiz ediliyor.

Anahtar Kelimeler
türkü, türkü analizi,popüler müzik

Abstract
Abstract This study aims to contribute to the guestion of how to analyze the songs which are named as “text” in popular music, |t also makes an effort to put forward the pheno- menon of social gender in popular music in terms of woman and music. On the ot- her hand, it is also observed that social gender can also be discussed as a motive for identification. It is worthwhile to underline a significant point at the very beginning: sic. Within the context of the theoretical framework presented, the song of Özlem Te- kin called “Dağları Deldim” iş analyzedi.

Keywords
folk song, popule culture,gender in popular music