Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları
(Existential Sources of the Love of Humanity and Human Value in the Sociology of Yasar Kemal’s Novels )

Yazar : Aziz Şeker    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 98
Sayfa : 371-385
1610    863


Özet
Yaşar Kemal romanlarında, insan, toplum ve çevre üzerine birçok konuyu işlerken, kendi düşünsel tutumuna uygun hareket eden kadın ve erkek roman karakterlerini de başarıyla kurgulamıştır. Yaşar Kemal bir aydın olarak adalet, barış, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve insan hakları söylemine sahip olduğu kadar, romanlarında oluşturduğu karakterler aracılığıyla da bu olgularla ilgili tartışmaların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu açıdan roman evrenine indiğimizde, roman karakterlerinin düşünce dünyaları ile insana, topluma ve çevreye bakış açılarının insan sevgisi, değeri ve hoşgörü üzerine biçimlendiğini görürüz. Yaşar Kemal’in romanlarında insan en yüksek değerdir. Elbette bunun tam da karşısında kötü olanın sergilendiği, kritik edildiği bir roman evrenini başarıyla çizdiğinden söz etmek mümkündür. Bu çalışmada felsefi anlamda iyi ve kötünün karşı karşıya geldiği Yaşar Kemal’in romanlarının sosyolojisinde, insan sevgisi ve değerinin dayandığı varoluşsal kaynaklar irdelenirken, romanının demokratik işlevine ilişkin bir öngörü oluşturulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yaşar Kemal, insan sevgisi, insan değeri, roman sosyolojisi

Abstract
While working on many subjects on human, society and environment, Yasar Kemal also successfully built the female and male novel characters who act in accordance with his intellectual attitude. Yasar Kemal was an intellectual that reflected in his works a discourse of justice, peace, equality, freedom, democracy and human rights and through his characters, he opened a path for a discussion about these phenomena. When we consider this aspect of the novel universe, novel characters’ worlds of thought and their viewpoints of people, society and environment are built on love for human, human value and tolerance concepts. Human is the highest value in Yasar Kemal’s novels. It is also possible to say that Yasar Kemal also successfully created a novel universe in which the evil is exhibited and critically criticized. While examining the existential resources on which the love for humanity and human value are based in the sociology of Yasar Kemal’s novels, in which philosophically good and evil are juxtaposed, this study also aims to create an insight for the democratic function of his novels.

Keywords
Yasar Kemal, love, the love of humanity, human value, novel sociology