Ölü Bedenin Sınırlanan Mekânı: Kayseri'deki Çerkes Kimlikli Mezarlar
(Bounded Place of Dead Body: Cemeteries of Circassian Identity in Kayseri )

Yazar : Zeynep Kantemur    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 98
Sayfa : 339-351
2473    918


Özet
Bir topluluğun kimliğinin köklerine ulaşabilmek, yaşayanların ve ölülerin mekânlarını deşifre etmekle mümkün olabilir. Dolayısıyla topluluğun kimlik tanımlama şekilleri mekân ile kurmuş olduğu ilişkilerde görünür bir hâl alır. Mekân ve kimlik ilişkisi bağlamında ölüm ve onun etrafında oluşan ritüellerin de kimliğin dışavurum aşamasında çeşitli ipuçları barındırdığı düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında geçiş dönemlerinden biri olan ölümün ritüel mekânı mezarlıklar, kültürel kimliğin inşası sürecinde rol oynar. Bu makalede Kayseri’de yaşayan ve dış tanımlamalarında Çerkes olduklarını ifade eden kişilerin ölümün mekânı mezarlıklarda görünür kıldıkları kimliklerine yer verilmiştir. Makalenin amacı, mekân ve kimlik ilişkisi bağlamında ölü bedenin topluluk kimliğini yaşatmadaki rolünü ortaya çıkarmaktır. Makale, yüksek lisans tezi için 2016 yılının temmuz ayı ile 2018 yılının aralık ayı arasında ikişer, üçer aylık kesintilerle devam eden alan çalışması verileri ışığında oluşturulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden katılarak gözlem tekniği kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çerkes, mezarlık, ölüm, mekân, kimlik

Abstract
To reach the roots of a community's identity, it may possible to decipher the places of living and the dead. Shape of the defining to the community identity becomes visible to the establishing of relationship with place. In the context of place and identity relation, death and the rituals around it, can be thought that he has various clues in this respect. One of the transitional periods of the ritual space of death which is cemeteries play a role in the construction of cultural identity.. This article contains the identities of those who live in Kayseri and express their Circassian presence in their external descriptions are visible in the cemeteries. The purpose of this article reveal to the role of dead body maintaining community identity in the context of place and identity relations. The article was prepared in the light of field study data, continuing with two consecutive, three-month breaks between July 2016 and December 2018. In the study participant observation and semi-structrued interview was performed as a method of qualitative research.

Keywords
Circassian, cemetery, death, place, identity