Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Geleneksel Kültürün Kültür-Çevre İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Traditional Culture in Kaş-Kekova Specially Protected Area in terms of Culture-Environment Relations )

Yazar : Solmaz Karabaşa    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97
Sayfa : 207-227
1561    907


Özet
Bu çalışmada Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki geleneksel kültürün, insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan çevre sorunlarına etkisi ve bu sorunların çözümüne katkısı tartışmaya açılmaktadır. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) bir koruma statüsüdür ve Kaş-Kekova ÖÇKB de sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, kültürel miras, su altı hazineleri gibi özellikleri nedeniyle bu statüye sahip olmuştur ancak Kaş-Kekova ÖÇKB çoğunlukla insandan kaynaklı faaliyetler nedeniyle bugün tehdit altındadır. Sorunu doğru tespit etmek ve çözüm önerilerinde bulunabilmek amacıyla bölgede 2015 yılında kültür-çevre ilişkilerine odaklanan bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Alan çalışmasında gözlem, derinlemesine görüşme ve görüntüyle belgeleme teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada insanın bulunduğu doğal çevreyle karşılıklı ilişkilerini inceleyen ekolojik antropoloji yaklaşımı benimsenmiş olsa da günümüzde dünyanın her yerinde küresel dünya ekonomi sistemi hüküm sürdüğünden değerlendirmeler daha geniş bir ölçekten ve politik bir tutumla yapılmıştır. Böylece artık yeni ekolojik antropoloji diye adlandırılabilecek yaklaşımla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları göstermiştir ki sorunlar geleneksel kültürden kaynaklanmadığı gibi bu kültürün devam ettirilmesi halinde Kaş-Kekova ÖÇKB üzerindeki baskı da azalacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kaş-Kekova ÖÇKB, ekolojik antropoloji, kültür, çevre, uyarlanma

Abstract
In this study, the traditional culture in Kaş-Kekova Specially Protected Area will be opened to discuss for the impact on the environmental problems caused by human activities and the contribution to the solution of these problems. The Specially Protected Area (SEPA) is a conservation status and Kaş-Kekova has acquired this status due to its characteristics such as rich biodiversityand, cultural heritage, underwater treasures. However, Kaş-Kekova SEPA is threatened mostly due to human activities. In 2015, a fieldwork focusing on culture-environment relations was conducted in the region in order to identify the problem correctly and to find solutions. In the fieldwork observation, in-depth interviewing and visualization techniques were used. Although an ecological anthropology approach which explores the interrelation of human with natural environment has been adopted in the study, due to the global world economy system prevails all over the world nowadays, evaluations have been made with a broader scale and a political attitude. Thus, the results of this study which is done with an approachment can be called as new ecological anthropological showed that the problems are not caused by traditional culture. Moreover, if this culture is continued, the pressure on Kaş-Kekova SEPA will also decrease.

Keywords
Kaş-Kekova SEPA, ecological anthropology, culture, environment, adaptation