• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Dişi Kurdun Rüyaları ve İnfaza Çağrı Adlı Romanlarda Birey-Toplum Çatışması
(The Individual-Society Conflict in The Place of the Skull and Invitation to a Beheading )

Yazar : Abdurrahman Kolcu    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 99
Sayfa : 511-520
    


Özet
20. yüzyıla damgasını vuran totaliter rejimlerin kitleler ve birey üzerindeki etkisini, edebî eserlerde de takip edebilmek mümkündür. Bu bağlamda doğrudan doğruya belirli bir rejimin eleştirisini örnekleyen eserlerin yanında, kimi eserlerde de bir distopya tasarımı içinde dolaylı bir anlatım ve göndermelerle de benzer eleştirel yaklaşımların sergilendiği görülmektedir. Bu tespiti örneklemek adına bu makalede doğrudan doğruya belirli bir rejimin eleştirisini içeren Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları ve distopya tasarımı içinde dolaylı bir şekilde kendi çağındaki totaliter rejimleri eleştiren Vladimir Nabokov’un İnfaza Çağrı adlı romanları karşılaştırılmıştır. Bu iki romanda da 20. yüzyıldaki totaliter rejimlere doğrudan veya dolaylı bir şekilde eleştiri yöneltilir. Birey baskıcı bir rejimle ve onun yansıması olan bir toplumsal yapıyla yüzleşmek ve çarpışmak durumunda kalır. Bireyin örgütlü topluma karşı bu mücadelesi yenilgiyle sonuçlanır ve böyle bir toplumda yaşaması, hayatını istediği gibi devam ettirebilmesi mümkün olamaz. İşte bütün bu süreç değişik ayrıntılarla her iki eserde ele alınır. Bu makalede bütün bu hususlar ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, İnfaza Çağrı, Vladimir Nabokov

Abstract
It is possible to follow the effect of the totalitarian regimes that marked the 20th century on the masses and the individual in literary works. In this context, besides the works that exemplify the criticism of a particular regime, it is possible to say that in some works, similar critical approaches are displayed in a dystopian design with indirect narrations and references. In order to exemplify this finding, this article reviews Vladimir Nabokov's Invitation to a Beheading which indirectly criticizes the totalitarian regimes of his own age in the dystopian design and Cengiz Aytmatov's The Place of the Skull which includes the critique of a particular regime. In these two novels, criticism is directed directly or indirectly to totalitarian regimes in the 20th century. The individual has to face and collide with a repressive regime and its social structure. This struggle of the individual against the organized society will result in defeat and it will not be possible for him to live in such a society and to continue his life as he wishes. This whole process is discussed in both works with different details. In this article all these issues are examined in detail.

Keywords
The Place of the Skull, Cengiz Aytmatov, Invitation to a Beheading, Vladimir Nabokov

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe