Duvar Yazılarındaki Anlam Çeşitliliğine Tematik Yaklaşım (Muş/ Merkez Örneği)
(A Thematic Approach to Meaning Diversity in Grafittis (Muş/Merkez Sample) )

Yazar : Rabia Şenay Şişman    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 98
Sayfa : 309-326
1618    886


Özet
Üslupları ve iletileriyle bir şekilde kent manzaralarına dâhil olmuş duvar yazıları, yerel alt kültürlere ait görülmekte ise de öz itibariyle bir dil malzemesidir ve irdelenmesi gerekli göstergelerle donanmıştır. Bu itibarla bağlam-tümce çerçevesinde ve Muş Merkez ilçesi sokaklarıyla sınırlandırılmış; bu metinlerin kapsadıkları kurgu ve dil ögeleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda türlü tepkilerin ifadesi olabilen tümcelerin ele alınışında içerdikleri anlamlar tematik açıdan sınıflandırılmıştır. Bu metinlerin anlam temelinde analizleri aracılığıyla dil beceri etkinlikleri için uygun olabilen aktif kullanım özelliklerine dikkat çekilmek istenmiştir. Topluma has dikkatleri metinsel boyutta yansıtan, popüler kent kültürü ögelerinden olan sokak/duvar yazılarının içerdiği çok yönlü ve bazen de komik olan anlamların, yaratıcılığı teşvik etme gücü kabul edilmektedir. Bu itibarla bu tarz tümcelerin ihtiva ettiği dil imkânlarının değerlendirilmesi, dil ile toplumun kesiştiği görsel araçların dile özgü dikkatlerle yapılandırılması önemlidir. Varılan sonuçlarla Türk dili araştırmalarına; yaratıcı yazma alışkanlıklarının zevkli ve etkili kazanımına yerel ve tabii kaynaklı bir fayda sunulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk dili, dilbilimi, sokak/duvar yazıları, popüler kent kültürü, Muş-Merkez örneği

Abstract
Graffities that are with their mode and messages found their ways into the city life considered as the notions that belong to local sub-cultures on the basis they are language materials and are surrounded by signs that need to be examined. By this way the study is shaped within the frames of context-sentence and Muş-Merkez streets. The concept of graffiti is studied according to its language items. For this purpose sentences are taken into hand to analyze various meaning categories and the importance of these to the language skill activities are brought to attention. The creative side of the multidirectional and –from time to time- funny graffities that reflects the delicacies of the society as a form of text and that are the elements of urban pop culture are given importance while also classifying the sentences according to linguistics. The target of the text is to be beneficial to Turkish language researches, being a local and a natural source for the achievement of creative writing skills enjoyably and efficiently.

Keywords
Turkish language, linguistics, graffiti, urban pop culture, Muş-Merkez sample