• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Düzeyi İle Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examination of Attitudes of Computer Science Teachers About Self-Efficacy and Computer Assisted Instruction for Educational Internet Usage in Terms of Different Variables )

Yazar : Hüseyin Gökal   - Ayşe Sönmez - Orhan Ercan  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 47-62
    


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlilik inançları (EİKÖYİ) ve bilgisayar destekli eğitime (BDE) bakılıp bu tutumlarını birçok değişken açısından inceleyip bu değişken arasında bir ilişki varmı yokmu ortaya koymaktır. Araştırma Fırat ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde ders gören 461 öğretmen olma adayıları ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeline uygun bir yönü takip eden araştırmada, veri toplama aracı olarak “EİKÖYİ Ölçeği”, “BDE Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna bakıldığında kadın öğretrmen adayları, erkeklere bakıldığında teknoloji ve internet kullanımının daha fazla olarak belirlenirken; EİKÖYİ ve BDE yönelik tutumları arasında farklılık gözlenmemiştir. Bunun yanında fen bilgisi öğretmen adaylarının EİKÖYİ ve BDE yönelik tutumlarına interneti olma durumu, interneti kullanma süresi, sosyal ağ üyeliği olma durumuna göre anlamlı farklılık gözlenmiştir. Araştırma kapsamında BDE yapmaya ilişkin tutum puanları ile EİKÖYİ puanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda aralarında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler
eğitsel internet kullanımı, öğretmen adayları, öz-yeterlik, bilgisayar destekli eğitim

Abstract
The main purpose of this research is to examine the attitudes of science teacher candidates towards educational internet self-efficacy and computer-aided education in terms of different variables and to find out whether there is a relationship between them. The research was carried out on 461 teacher candidates who were educated at Fırat and İnönü University Faculty of Education Science Education. In this research, which is followed by a relational screening model, "Educational Internet Usage Self-Proficiency Engraving Scale", "Attitude Scale Related to Computer Assisted Education" and "Personal Information Form" developed by the researcher were used as data collection tools. According to the results of the research, the female teacher candidates have higher attitudes towards technology compared to men; educational internet self-efficacy and attitudes towards computer-aided education. Besides, there was a significant difference between the attitudes of science teacher candidates towards educational internet usage self-efficacy beliefs and attitudes towards computer-assisted education according to the state of internet, the duration of internet usage, and social network membership. As a result of the correlation analysis to determine whether there is a meaningful relationship between attitude scores for computer-aided education and educational internet use self-efficacy beliefs, mid-level and positive relationship were determined.

Keywords
educational internet use, teacher candidates, self-efficacy, attitudes towards computer

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr