Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi
(Design, Implementation And Evaluation Of The Online Pedagogical Formation Certificate Program )

Yazar : Volkan Cantemir   - Müesser Nat  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 91-104
1475    781


Özet
Teknolojik gelişmeler hayatımızı birçok alanda kolaylaştırmıştır. Çok farklı alanlarda hayatımızı etkileyen teknolojinin eğitim alanını da etkilemeyeceği düşünülemez. Eğitim dört tarafı duvarlar ile çevrili bir odada derse katılmak ile sınırlı değildir. Yeni teknolojiler sayesinde eğitimi farklı ortamlarda yapabilmenin önü açılmıştır. Teknoloji ve İnternetin yaygın kullanımı ile birlikte çevrimiçi uygulamaların eğitimdeki payı hızla artış göstermektedir. Öğrencilerin bilgiye hızlı bir şekilde, istediği zaman ve istediği yerden ulaşması, coğrafi ve bölgesel engellerin ortadan kalkması öğrencilerin bu tür uzaktan eğitim uygulamalarına yönelmelerini sağlamıştır. Eğitim yönetim sistemi uygulamaları kullanılarak sanal ortamlarda sınıflar yaratılarak derslerin işlendiği öğrencinin ister canlı olarak ister ise daha sonradan tekrar izleyebileceği yenilikçi bir eğitim sistemi olarak görülmektedir. Bu eğitim sistemi bir çok alana entegre edilmesinden sonra pedagojik formasyon eğitimi için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu gelişen eğitim teknolojileri sayesinde öğretmen olmak isteyen eğitim fakültesi hariç diğer üniversite bölümlerinden mezun olan adaylara uzaktan eğitim programlarıyla pedagojik formasyon sertifikası alma imkanı tanınmıştır. Yapılan benzer çalışmalarda uzaktan eğitim ile gerçekleşen pedagojik formasyon sertifika programına katılan öğretmen adayları için ulaşılmak istenen hedef, amaç, eğitim ve öğretim süreçlerinde ki boyutlar olumlu olduğu gözlenmiştir. Üniversite mezunu ve belirli bir yaşa ulaşmış insanlar artık toplumda kabul görebilmek için birer işe girmiş ve çalışmak durumunda kalmış olabilirler. Dolayısı ile örgün öğretime zamanları olmayabilir. Bu nedenlerden dolayı hem daha kolay erişim sağlayabilmek hem de zamandan tasarruf edebilmek için uzaktan eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Uzaktan eğitim sistemlerinde ders materyali, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi sağlayacak platformlara ihtiyaç vardır. Bu platformlardan biri de açık kaynak kodlu Moodle sistemidir. Bu çalışmada online pedagojik formasyon eğitimi sertifikası için tasarlanan Moodle eğitim ortamını detaylı bir şekilde açıklayarak öğretmen adaylarının bu sertifika programı çerçevesinde almış oldukları yedi farklı dersin Moodle verilerini analiz etmektedir. Bu sayede öğretmen adaylarının ders materyallerine hangi formatta, hangi zaman aralıklarında ve hangi sıklıkta ulaştıkları belirlendi. Ek olarak uzaktan eğitim ile moodle sistemi üzerinden ders alan 32 öğretmen adayının moodle eğitim ortamı hakkındaki görüşleri ve değerlendirilmesi anket aracılığı ile toplandı. Bu veriler istatistiksel hesaplamalar yapılarak yorumlandı ve sonuçlar elde edildi. Bu çalışmada elde edilen bulgular çevrimiçi pedagojik formasyon sertifika programlarının tasarlanması ve etkin kullanımına önemli katkılar sağlamaktadır. Kurumlar bu bulguları göz önünde bulundurarak ilerdeki çevrimiçi eğitim uygulamalarının daha etkin yürütebilirler.

Anahtar Kelimeler
çevrimiçi eğitim, uzaktan eğitim, Moodle, pedagojik formasyon

Abstract
Technological developments have made our life easier in many ways. It is unimaginable that the technology that affects our lives in many different areas will not affect the field of education. Education is not limited to attending classes in a room surrounded by walls. With the help of new technologies, education can occur in various environments. With the widespread use of technology and the Internet, the share of online applications in education is increasing rapidly. It made students to prefer such distance education practices where they can access the information quickly, from any time and place, without geographical and regional obstacles. Classes are created in virtual environments by using educational management systems and it is seen as an innovative education system in which the learner can watch the lecture live or later. This education system is widely used for pedagogical formation education after being integrated into many fields. With these developing educational technologies, candidates who graduated from other university departments except the faculty of education and want to become teachers are granted the pedagogical formation certificate with distance education programs. In the similar studies conducted, it was observed that the target, purpose, education and teaching process dimensions for the prospective teachers who participated in the pedagogical formation certificate program realized by distance education were positive. People who have graduated from university and have reached a certain age may now have to work in order to be accepted in society. Hence, they may not have time for formal training. Therefore, distance education can be a solution to this problem. In distance education, there is a need for platforms to provide lecture materials, communication between teacher and student. One of these platforms is the open source Moodle. In this study, Moodle, designed for online pedagogical training certificate, is explained in detail as a training environment and Moodle data from seven different courses that prospective teachers have taken in the framework of this certification program were analzed. In this way, how, when and how often the teacher candidates accessed the course materials were determined. In addition, 32 teacher candidates' opinions and evaluations about the Moodle training environment were collected through the questionnaire. These data were interpreted by statistical calculations and the results were obtained. Findings from this study provide important contributions to the design and effective use of online pedagogical formation certification programs. Institutions can more effectively pursue future online education practices by taking these findings into account.

Keywords
online education, distance education, Moodle, pedagogical formation