• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İş Stresi Düzeylerine Göre İncelenmesi
(Investigation of The Teachers’ Job Satisafaction, Organizational Commitment According to Stress Levels )

Yazar : Bedriye Alıcı   - Münevver Yalçınkaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 239-255
    


Özet
Çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleki doyumları ile örgütsel bağlılık düzeyleri ve iş stresi düzeylerinin incelenmesi ve öğretmenlerin mesleki doyumlarının bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesidir. Bu çalışma betimsel tarama modeline dayalı nicel bir araştırma modeli ile ele alınmıştır. Çalışmanın örneklemini n=91 öğretmen oluşturmakta; çoğunluğu kadındır. Çalışma verileri dört bölümde toplanmıştır; birinci bölümde kişisel bilgi formu, ikinci bölümde Mesleki Doyum Ölçeği (MDÖ), üçüncü bölümde Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖİÖBÖ), son bölümde ise İş Stresi Ölçeği (İSÖ) yer almıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, normallik testi, t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, regresyon analizi, Mann – Whitney U testi ve Kruskal – Wallis testi teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin mesleki doyum düzeyi ile örgütsel bağlılık düzeyi arasında pozitif yönde, orta derecede anlamlı, iş stresi ile negatif yönde düşük derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel bağlılık ve iş stresi düzeylerinin mesleki doyum düzeyini anlamlı derecede yordamada anlamlı bir model oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları literatürdeki diğer çalışmalar ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Doyum, mesleki doyum, örgütsel bağlılık, iş stresi, teacher

Abstract
The purpose of this study is to investigate the job satisfaction, organizational commitment and stress levels of teachers in the government and private sector. Descriptive model is used in this quantitative study. A total of 91 teacher, majority of them women responded to Job Satisfaction Scale, Teachers’ Organisational Commitment scale, Stress Levels Scale. Arithmetic mean, t-test, Pearson correlation coefficient, regression analysis, Mann – Whitney U and Kruskal – Wallis methods are used for data analyses. The results indicated that there is a significant relation between job satisfaction and organisational commitment and stress levels of teachers. The job satisfaction level is predicted by organisational commitment and stress levels. The results are furter discussed with literature.

Keywords
Satisfaction, job satisfaction, organisational commitment, stress levels, teacher

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr