Her Zorluk Öğrenme Fırsatıdır: Öğrenci Öğretmenlerinin Öğrenme Deneyimleri
(Every Challenge Is An Opportunity To Learn: Student-Teachers’ Learning Experiences )

Yazar : Besime Erkmen    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 320-334
1273    672


Özet
Eğitim fakültelerinde genellikle dördüncü yılda verilen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri öğretmen adaylarının tecrübeli öğretemenleri gözlemleme olanağını sağlaması yanısıra, gerçek sınıf ortamında deneyim kazanmasını da sağlamaktadır. Bu süreç öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğine başlayıp başlamama konusunda da yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda bu dersler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine başlamadan önce, okulu, öğrencileri, işlenen dersleri ve öğretmenleri tanımalarında önemli bir yeri vardır. Çalışmalar da göstermektedir ki bu süreç, öğretmen adayının gelişimine katkı koymaktadır. Bu düşünce ile, bu çalışma, İngilizce Öğretmenliği programında Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi dersi alan üçüncü sınıf öğretmen adaylarının gönüllü olarak okul öncesi ve ilkokullardaki gözlem ve deneyimlerini araştırmaktadır. Çalışmada özellikle öğretmen adaylarının karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara çözüm önerileri üzerinde duruldu. Araştırmanın örneklemi 24 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla öğretmen adayları altı hafta boyunca yansıtıcı günlükler tutulmuştur. Bunlara ek, dönem sonunda öğertmen adaylarına açık uçlu anket soruları verilmiştir. Toplanan veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiş ve temalar altında incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi dersi kapsamı altında yapılan bu uygulamaya karşı olumlu bir bakış açısına sahip oldukları görülmüştür.Öğretmen adaylarının başlıca karşılaştıkları sorunlar sınıf yönetimi ile ilgili sorunlar olmuştur. Bunlar, çocukların ilgilerini derse toplama ve ders esnasında yaptıkları ses veya gürültü olmuştur. Her öğretmen adayımetodoloji ve sınıf yöntemi derslerinde gördükleri yöntemlerden faydalarak karşılaştıkları sorunlarla başaçıkmayı başarmışlardır. Bu nedenle, bu çalışmada yer alan öğretmenler teoriyi pratiğe döküp içselleştirebilmişlerdir. Bunlara ek olarak, kendi yöntemlerini geliştirerek sorunları başarıyla çözebilmişlerdir. Sonuç olarak, çalışma gerçek sınıflardaki öğretim deneyiminin önemini ve bu deneyimlerin öğretmen adaylarının mesleki öğrenimlerine nasıl katkıda bulunduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler
öğretmen adayları, çocuklara yabancı dil öğretimi, gerçek öğretim deneyimi

Abstract
Field experience or practicum is an important milestone in the lives of prospective teachers. During this time, they will decide whether they want to embark on the teaching journey or never start the journey. The present study explored third year TEFL student teachers’ experiences of teaching young learners for the first time. In particular, the focus was on the challenges they faced and the solutions they found to their own challenges. In order to identify student teachers’ problems and their solutions, they were asked to keep reflective journals for six weeks while doing their voluntary teaching at their placement schools. The findings indicated that student teachers’ experiences in young learners’ classes were generally positive and the experience was found to be fruitful. Moreover, the main problems faced by student teachers were related with classroom management; namely, getting students' attention and the level of noise during the lesson. The study highlighted the importance of teaching experience in real classrooms, and how such experiences contributed to student teachers’ professional learning.

Keywords
student teachers, young learners, real teaching experience