• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Libya Öğrencilerinin Öğretmenlerin Etkili EFL Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Algıları
(Libyan Student Teachers’ Perceptions on the Attributes of the Effective EFL Teachers )

Yazar : Najma Salem    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 434-450
    


Özet
Bu araştırmada etkili dil öğretmenlerinin başarılı dil öğretimi ve öğrenme uygulamaları üzerindeki önemli etkisi üzerinedir. Bu çalışma, Lübnan üniversitelerinde aday öğretmen öğrencilerinin etkili dil öğretim algılarına dayanan niteliklerini ele almaktadır. Araştırmada hem nitel hem de nicel veri toplama araçlarını içeren çok yöntemli bir yaklaşım kullanılmıştır. Sonuçlara göre, Libyalı aday öğretmen öğrencilerinin şu maddelere önem verdikleri anlaşılmıştı: 1) gramer ve kelime bilgisi da dahil olmak üzere bilgi ve güvenilirliğe büyük önem verdiğini; 2) temel olarak öğrenci katılımını teşvik ederek ve öğrencinin özgüvenini artırarak eğitilmesi; 3) öğretmenin tarafsızlığı ile büyük ölçüde karakterize edilen dürüstlük; 4) öğrencilerin özellikle dikkat konusunda uyumlu olmarını; ve 5) her ders için önceden hazırlık yapılması ve öğretmenlerin ek materyal hazırlaması. Bulguların, öğretmen adaylarının ve dil öğretmenlerinin öğretmenlik uygulamalarını geliştirmeleri için önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
öğretmen adayları, algı, etkili dil öğretim özellikler, libya

Abstract
Given the undeniable influence of effective language teachers on successful language teaching and learning practices, this study was set out to address the attributes of effective language teachers based on Libyan university level student teachers’ perception. A multi-method approach including both qualitative and quantitative means of data collection was employed in the study. Results indicated that Libyan student teachers placed high importance on 1) Knowledge and credibility including possessing the knowledge of grammar and vocabulary; 2) Delivery principally by encouraging student participation and increasing students’ self-confidence; 3) Fairness as mainly characterized by teacher impartiality; 4) Rapport specifically through features that involved care and attention students; and 5) Organization and Preparation as manifested by prior preparation for every lesson and provision of supplemental material by teachers. The findings have important implications for student teachers and language teachers to improve the efficiency of their teaching practices.

Keywords
student teachers, perception, effective EFL teaching attributes, Libya

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook