Öğretmen Adaylarının Motivasyonlarının Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Nitel Çözümleme
(Influence of Teacher Candidates’ Motivation on Social Entrepreneurship: A Qualitative Study )

Yazar : Hale Erden    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 499-514
1293    681


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının olumlu ve olumsuz metafor kullanarak motivasyonlarınının sosyal girişimciliğe etkisini belirlemektir. Bu araştırmada, yorumlayıcı fenomenolojik metodoloji altında nitel araştırma paradigması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerin eğitim fakültesi dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrencilerden belirlenen iki grup ile yapılmıştır. Gruplar, ilk veri katılımcıları (Grup 1) ve sonraki veri katılımcıları (Grup 2) şeklinde adlandırılmışlardır. Grup 1’de 60 öğrenci ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Grup 2'de ise 60 öğrenci ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya katılan paydaşlardan, sosyal girişimciliği ve öğretmen adaylarının motivasyonunu etkileyen olumlu ve olumsuz metaforları tanımlamaları ve gerekçelerini tam cümle halinde yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Veri toplama için yorumlayıcı yaklaşım kullanılmış ve veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının olumlu sosyal girişimcilik motivasyonlarını tanımlayan metaforlar köpekbalığı, girişimci ruhu, sevgi ateşi ve becerikli olarak tanımlamıştır. Öğretmen adaylarının olumsuz sosyal girişimcilik motivasyonlarını tanımlayan metaforlar ise, öğretmen adaylarının motivasyonunu sıradan ve yoğun olarak tanımlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının motivasyonlarının sosyal girişimciliğe etkisine ilişkin model önerisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
motivasyon, sosyal girişimcilik, sosyal girişimcilik modeli, öğretmen adayları,

Abstract
The aim of the current research is to determine the motivation of teacher candidates, through positive and negative metaphors, which influences the social entrepreneurship. Qualitative research paradigm under interpretive phenomenological methodology was used in the current study. Participants of the study were two groups of students (the Group 1 as the-initial-data -participants and the Group 2 as the-later-data-participants) from the fourth year of education faculties of universities in North Cyprus. Focus group interviews were completed with 60 students in Group 1. In Group 2, in-dept interviewers were conducted with 60 students. The key stakeholders in the study were asked to identify positive and negative metaphors affecting teacher candidates’ motivation on social entrepreneurship and state their justification in full sentences. An interpretive approach for data collection was used and data were analyzed using the content analysis method. Metaphors defining the teacher candidates’ motivation on positive social entrepreneurship were identified as shark, entrepreneurial spirit, fire of love and skilful. Metaphors defining the teacher candidates’ motivation on negative metaphors were identified as ordinary and intense. As a result of the research, a model on influencing the teacher candidates’ motivation on social entrepreneurship was proposed.

Keywords
motivation, social entrepreneurship, social entrepreneurship model, teacher candidates,