• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Öğretmen Adaylarının Motivasyonlarının Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Nitel Çözümleme
(Influence of Teacher Candidates’ Motivation on Social Entrepreneurship: A Qualitative Study )

Yazar : Hale Erden    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 499-514
    


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının olumlu ve olumsuz metafor kullanarak motivasyonlarınının sosyal girişimciliğe etkisini belirlemektir. Bu araştırmada, yorumlayıcı fenomenolojik metodoloji altında nitel araştırma paradigması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerin eğitim fakültesi dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrencilerden belirlenen iki grup ile yapılmıştır. Gruplar, ilk veri katılımcıları (Grup 1) ve sonraki veri katılımcıları (Grup 2) şeklinde adlandırılmışlardır. Grup 1’de 60 öğrenci ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Grup 2'de ise 60 öğrenci ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya katılan paydaşlardan, sosyal girişimciliği ve öğretmen adaylarının motivasyonunu etkileyen olumlu ve olumsuz metaforları tanımlamaları ve gerekçelerini tam cümle halinde yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Veri toplama için yorumlayıcı yaklaşım kullanılmış ve veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının olumlu sosyal girişimcilik motivasyonlarını tanımlayan metaforlar köpekbalığı, girişimci ruhu, sevgi ateşi ve becerikli olarak tanımlamıştır. Öğretmen adaylarının olumsuz sosyal girişimcilik motivasyonlarını tanımlayan metaforlar ise, öğretmen adaylarının motivasyonunu sıradan ve yoğun olarak tanımlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının motivasyonlarının sosyal girişimciliğe etkisine ilişkin model önerisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
motivasyon, sosyal girişimcilik, sosyal girişimcilik modeli, öğretmen adayları,

Abstract
The aim of the current research is to determine the motivation of teacher candidates, through positive and negative metaphors, which influences the social entrepreneurship. Qualitative research paradigm under interpretive phenomenological methodology was used in the current study. Participants of the study were two groups of students (the Group 1 as the-initial-data -participants and the Group 2 as the-later-data-participants) from the fourth year of education faculties of universities in North Cyprus. Focus group interviews were completed with 60 students in Group 1. In Group 2, in-dept interviewers were conducted with 60 students. The key stakeholders in the study were asked to identify positive and negative metaphors affecting teacher candidates’ motivation on social entrepreneurship and state their justification in full sentences. An interpretive approach for data collection was used and data were analyzed using the content analysis method. Metaphors defining the teacher candidates’ motivation on positive social entrepreneurship were identified as shark, entrepreneurial spirit, fire of love and skilful. Metaphors defining the teacher candidates’ motivation on negative metaphors were identified as ordinary and intense. As a result of the research, a model on influencing the teacher candidates’ motivation on social entrepreneurship was proposed.

Keywords
motivation, social entrepreneurship, social entrepreneurship model, teacher candidates,

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr