• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Motivasyon Düzeylerinin Problem Çözme Becerileri ve Öğretmenlerine İlişkin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation of the Motivation Levels of Children in Preschool Education Institutions in Terms of Problem Solving Skills and Some Variables Related to Teachers )

Yazar : Mehlika Köyceğiz   - Saide Özbey  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 571-610
    


Özet
Araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler ve problem çözme becerileri açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Erzurum ilinin Yakutiye, Palandöken ve Aziziye merkez ilçelerinde bulunan resmi ilköğretim okullarının anasınıfları, bağımsız anaokulları ve özel ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden 48-72 aylık çocuklar ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden tesadüfi küme örnekleme formülü kullanılarak belirlenmiş 387 çocuk ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu”, “Motivasyon Ölçeği” ve “Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada çocukların motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler ve problem çözme becerileri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların motivasyon düzeylerinde öğretmenlerin kıdem yılı, öğretmenin mezuniyeti ve çocukların okula devam etme süresi değişkenlerine göre farklılık olduğu; öğretmenin yaşı değişkenine göre ise anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Çocukların Motivasyon Ölçeği’nin Bilişsel Sebat, Yetişkinle Sosyal Sebat, Çocuklarla Sosyal Sebat ve Genel Yeterlilik alt ölçeklerinden aldıkları puanlar ile Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği’nin Yıkıcı Problem Çözme alt ölçeği arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanırken; çocukların Motivasyon ölçeğinin tüm alt boyutlarından aldıkları puanlar ile Kişilerarası Problem Çözme Ölçeğinin Yapıcı Problem Çözme alt boyutundan aldıkları puanlar arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Motivasyon, Problem Çözme, Çocuk, Okul Öncesi, İçsel Motivasyon

Abstract
The study has been conducted to examine the motivation levels of the children attending to pre-school education institutions with respect to some variables and problem solving skills. The population of the study consists of the children in the ages of 48 to 72 months who attend to the nursery classes of the public primary schools, independent kindergartens and nursery classes of private primary schools located in the Yakutiye, Palandöken and Aziziye central districts of the Erzurum province and their teachers during the school year of 2017 to 2018. The sample of the study consists of 387 children and their teachers who were determined by using the random cluster sampling method from the population. As the data collection tool, the study used “General Information Form”, “Motivation Scale” and “Interpersonal Problem Solving Scale”. Relational screening model was used to determine whether the motivation levels of children were correlated with some variables and problem solving skills. As a result of the study, it was determined that the motivation levels of the children varied according to the variables including the years of seniority of teachers, graduation of teachers, attendance duration of the children and there was no significant difference according to the variable of the age of the teachers. It was determined that the scores of the children from the subscales of the Motivation Scale including Cognitive Persistence, Social Persistence with Adults, Social Persistence with Children and General Competence had a negative relation with low significance with their scores from the subscale of Destructive Problem Solving of the Interpersonal Problem Solving Scale. It was also found that there was a positive relation with medium significance between the scores of the children from all subscales of the Motivation scale and their scores from the Constructive Problem Solving subscale of the Interpersonal Problem Solving Scale.

Keywords
Motivation, Problem Solving, Child, Pre-school, Internal Motivation.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr