• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Göçle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar
(The Problems of Immigrant Foreign Students in School Environment )

Yazar : Aygil Takır   - Ayşen Özerem  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 659-678
    


Özet
Bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bir devlet kolejinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, okul ortamında yaşadıkları sorunları rehber öğretmen ve okul idarecileri gözünden ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Göç etmiş yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sürecinde en büyük sorumluluk sahibi olarak rehber öğretmenler ve okul idarecileri görülmektedir. Bu sebeple, rehber öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları problemlerle ilgili verecekleri bilgiler ile tespit edilen sorunlara yönelik olarak hem bireylere hem de okul işleyişine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında KKTC’de bir devlet kolejinde görev yapan 3 rehber öğretmen ve 6 müdür yardımcısıdır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri analizini gerçekleştirmek için betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, rehber öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının eğitim-öğretim sürecinde yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bazı sorunlar gözlemledikleri tespit edilmiştir. Bu sorunların en başında dil, kültür farklılığı, dersle ilgilenmeme/öğretimden kopma ve uyum problemlerinin geldiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Göçle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Abstract
The purpose of this research is to detect the problems experienced by foreign students studying in a state college in the Turkish Republic of Northern Cyprus with the point of view of the guidance teachers and school administrators and to develop the solutions. Guidance teachers and school administrators are seen as having the greatest responsibility in the integration process of immigrated foreign students. For this reason, it is considered that the guidance teachers and assistant principals will contribute to the functioning of both the individuals and the schools in order to solve the problems determined by the collected information about the problems experienced by foreign students. The sample of the research is 3 guidance counselors and 6 assistant principals who work in state college in the TRNC, in the academic year 2017-2018. The research was designed as a case study from qualitative research methods. In the study, data were collected by semi-structured interview form consisting of open-ended questions developed by the researchers. Descriptive and content analyses was used to perform data analysis. As a result of the research, it was determined that the guidance teachers and assistant principals observed some problems related with foreign students. The major of these problems are language, culture difference, lack of interest in teaching/learning process, and adaptation problems.

Keywords
Foreign Students, Immigrant Foreign Students, School Problems, Immigration

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr