• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Yatılı Yurtta ve Ailesinin Yanında Kalan Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk ve Süreklik Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırması
(Comparison of State-Trait Anxiety Levels of Secondary School 12TH Grade Students Who Stay At Dormitory and Who Stay With Their Parents )

Yazar : Mustafa Onur Tatlı   - Ayşe Bengisoy  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 679-697
    


Özet
Kaygı tüm bireylerde var olan ancak ergenlik döneminde, artış gösterebilen bir durumdur. Kaygının oluşmasında bireylerin okul yaşamı, ailesi, ailesinin gelir durumu gibi özellikler önem arz etmekte ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada yatılı yurtta kalan ortaöğretim 12. sınıf öğrencileri ile aileleri yanında kalan ortaöğretim 12. Sınıf öğrencilerinin durumluk – süreklilik kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Ortaöğretime devam ederken aile yanında ve ortaöğretime devam ederken yatılı yurtta kalmanın durumluk – sürekli kaygıya ne düzeyde bir etkisinin olduğu incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 2016 – 2017 eğitim – öğretim yılı Adana ili Ceyhan ilçesi merkezinde öğrenim gören Eczacı Bahattin – Sevinç Erdinç Fen Lisesi, Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi, Ceyhan Erkek İmam Hatip Lisesi ve Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lise’nsin de öğrenim gören 12. sınıf, 118 (%34) kadın, 156 (%57) erkek ve ailesi yanında kalan 145 (%53), yatılı yurtta kalan 129 (%43) olmak üzere toplamda 274 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu” ve “Durumluk – Süreklilik Kaygı Envanteri” uygulanmıştır. Durumluk Kaygı Envanterinde katılımcıdan istenilen belirli durumlar ve anlarda kendisini nasıl hissettiğini tasvir etmesi ve envantere cevap vermesi istenir. Sürekli Kaygı Envanterinde ise katılımcı genel anlamda duygularını değerlendirerek envantere cevap vermesi istenir. Envanter iki sayfadan oluşmaktadır, TX – 1 ve TX – 2 şeklinde düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda genel olarak bakıldığında “Durumluk – Süreklilik Kaygı” alt boyutlarında istatiksel olarak anlamlı olmayan sonuçlar elde edilmiştir. Yatılı yurtta kalan ve ailesi yanında kalan öğrencilerin kaygı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır

Anahtar Kelimeler
Ortaöğretim, durumluk – sürekli kaygı, yatılı yurt

Abstract
Anxiety is a condition that exists in all individuals but may increase in adolescence. Characteristics such as school life, family and family income of individuals are important and should be controlled. In this study, it is aimed to investigate the relationship between state-trait anxiety levels of 12th grade high school students living in dormitory and 12th grade secondary school students staying with their families. It is tried to investigate the effect of state-trait anxiety levels to staying at home and in dormitory while educating in high school. The sampling of this study is applied in 2016- 2017 academic year in Ceyhan, Adana consisting of 274 students in total including 118 woman (%43), 156 men (%57) and 145 staying at home (%53), 129 (%47) staying in dormitory, who are educated in Eczacı Bahattin Sevinç Erdinç Science High School, Mehmet Orhun Yaylacı Anatolian High School, Ceyhan Erkek İmam Hatip High School and Ceyhan Ticaret Borsası Social Sciences High School. "Personal Information Form" and "State - Trait Anxiety Inventory" are applied to the students who participate in the study. In the State Anxiety Inventory, the participants are wanted to describe how they feel in certain situations and instants and answer to inventory. In the Trait Anxiety Inventory, the participants are asked to respond to the inventory by evaluating their feelings in general terms. The inventory is arranged in two separate pages, Form TX-1 and TX-2. As a result of the research, it is found that statistically insignificant results are obtained in the "State - Trait Anxiety" sub – dimensions. There is no significant difference in anxiety levels between staying with families and living in dormitory.

Keywords
Secondary education, state-trait anxiety, dormitory.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr