Görsel Medyadaki Şiddetin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Violence on The Visual Media On High School Students )

Yazar : Figen Yaman Lesinger   - Musa Oytun - Azmiye Yınal  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 698-725
1567    839


Özet
Geniş insan kitlelerine ulaşmada radyo, gazete, kitap, televizyon, internet gibi araçlar en çok tanınan ve başvurulan kitle iletişim araçlarıdır. Günümüzde toplumsal varoluşu gerçekleştirerek ortaklık meydana getirmek, bu varoluşu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine, dolaysıyla kitle iletişim araçlarına, ihtiyaç vardır (Pınar, 2006). Haber verme, kamuoyu oluşturma, eğitme, eğlendirme gibi çeşitli işlevleri üstlenen bu araçların kişilerin yaşam biçimlerini, beğenilerini, tüketim konusundaki tercih ve alışkanlıklarını, gençlerin duyarlılık ve davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Araştırmamızda amaç görsel medyadaki şiddetin lise gençliği üzerinde nasıl bir role sahip olduğuna dair sonuçlara ulaşmaktır. Araştırmamızın odak noktası, özellikle evrenimiz olan Lefkoşa ilçesindeki lise okullarında okumakta olan öğrencilerinin, görsel medyadaki şiddet içeren görüntülerden ne derece etkilendiğini ortaya koymaktır. Görsel medyadaki şiddetin lise öğrencileri üzerindeki etkisi başlıklı araştırmamızda, görsel medyadaki şiddet içerikli görüntülerin etkileri ekseninde, gerçek hayatla bağlantısı ve yansımaları ele alındı (Özgan & Kara, 2014). Görsel medya araçlarından en etkilisi olan televizyonun hayatımızda daha çok yer kaplamaya başladığı ve her geçen gün daha etkili hale geldiği genel kabul gören bir gerçektir. Bu etkililiği nedeniyle televizyon programlarında şiddete günlük hayatta yer aldığından daha yüksek oranda yer verilmesi genel olarak çocuk ve gençlerin ruhsal, sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Televizyon izleyenlere davranış kalıpları oluşturucu ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu dayatıcı etkisi toplumda istenmeyen davranışların görülmesine yol açabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren şiddet olayları, özellikle son yıllarda eğitim kurumlarımızı da ciddi boyutlarda tehdit eder hale gelmiştir. Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren ve son derece önemli olan böyle bir konuya katkı sağlamak amacıyla, lise okullarında artan şiddet olaylarında görsel medyanın etkisinin boyutunu tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri getirmek araştırmanın temel amacıdır. Araştırmanın evreni Lefkoşa ilçesinde farklı türde 19 lise kurumunda öğrenim gören toplam 11,350 öğrenci oluşturmaktadır. Okul türleri dikkate alınarak 7 okuldaki 250 öğrenci, bu okullardan örneklem olarak 120 öğrenci rastgele örneklem yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel olarak frekans (f) ve yüzde (%) değerlerden ve ki-kare istatistik tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, şiddete neden olabilecek birçok faktörden (aile, akran grubu, okul, televizyon, internet v.b.) söz edilebilir. Bunlardan özellikle TV programları, internet üzerinde durulmuştur. Medyadaki şiddetin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini önleyebilmek için başta aileler olmak üzere toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler
medya, gençlik, lise gençliği, şiddet

Abstract
In order to reach wide masses of people, instruments such as radio, newspapers, books, television, internet are the most widely known and used mass media. Mass communication and thus mass media are needed to maintain a partnership by maintaining social existence and to maintain this presence and partnership. It is known that these tools, which carry out various functions such as informing, raising public opinion, educating, entertaining, affect the people's lifestyles, tastes, preferences and habits about consumption, and the sensitivity and behaviour of young people. The aim of our study is to reach the conclusions about the role of violence in visual media on high school youth. The focus of our research is to determine the degree to which students studying in high school schools in Nicosia, especially our population, are affected by the violent images in visual media. In our research titled. The Effect of Violence in Visual Media on High School Students Med, the effects and effects of real-life images on the effects of violent images in visual media were discussed. It is generally accepted that television, which is the most influential of visual media tools, takes up more space in our lives and becomes more effective day by day. Because of this effectiveness, the fact that violence is included in daily life in television programs causes children and young people to experience psychological problems in general. It is possible for the TV audience to impose behavioural patterns, and what is right and what is wrong, can lead to undesirable behaviours in society. The increasing violence in the world and in our country has become a serious threat to our educational institutions, especially in recent years. The aim of this research is to determine the extent of the impact of visual media on the increasing violence in high schools in order to contribute to such a subject which is of utmost importance to every part of it. The research consisted of 11,350 students studying in 19 different high school institutions in Nicosia district. Considering the school types, 250 students in 7 schools were taken as the study population. A total of 120 students were randomly selected from these schools. In the evaluation of the data, statistical (frequency) and percentage (%) values and chi-square statistical technique were used. According to the results of the research, family, peer group, school, television, internet etc. can be mentioned. Of these, especially TV programs are focused on the internet. In order to prevent the negative effects of violence in the youth on the youth, all segments of the society, especially families, have great duties.

Keywords
Media, Youth, High School Youth, Violence