• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi
(A Study on Internet Addiction and Depression Among High School Students due to Gender, Academic Success and Internet Usage Duration )

Yazar : Cemre Anlayışlı   - Nergüz Bulut Serin  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 753-767
    


Özet
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile depresyonun cinsiyet, akademik başarı ve internete giriş süreleri açısından incelenmesidir. Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında KKTC Millî Eğitim Bakanlığına bağlı lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 85’i kadın (% 42,5), 115’i erkek (%57,5) olmak üzere toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formu ile “Beck Depresyon Ölçeği” (BDÖ) ve“Young Internet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır.Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA), t, ve korelasyon test teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri ile yapılan analizler sonucunda, internet bağımlılık düzeylerinin katılımcıların cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık sergilemediğini ancak depresyon düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir.Kadınların depresyon düzeyleri erkeklere oranla anlamlı düzeyde yüksektir.Katılımcıların depresyon düzeyleri incelendiğinde akademik başarıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. İnternet bağımlılığı açısından akademik başarısı biraz kötü olanlar ile iyi olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.Katılımcıların internete günlük giriş süresi 8 saatten fazla ve 5 ile 8 saat arasında olanların internet bağımlılık düzeylerinin günlük internete giriş süresi 1 ile 3 saat arasında olanlara kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. internet bağımlılığı ile depresyon arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İnternet bağımlılığı, depresyon, lise öğrencileri

Abstract
Aim of this academic study is to examine and evaluate internet addiction and depression in terms of gender, academic success and times being spent on the internet among high school students. This research is based on 9th, 10th, 11th, and 12th grade students on the academic year of 2016 - 2017 in schools of Northern Cyprus Turkish Republic. The population of the research is consisted of 85 female (42.5%), 115 male (57,5%), a total of 200 students. In the research, as a means of gathering information, Beck Depression Scale (BDS) and Internet Addiction Among Youth has been created and used by the researchers. Methods of ANOVA, t, and correlation test technique has been used to analyze data. As a result of the analyze, we concluded that internet addiction level does not vary according to gender; however, level of depression varies significantly. Depression level of female showed being significantly higher compared to depression level of male subjects. When we look at the academic success of the participants, it has been determined that, there are significant differences. In case of internet addiction, academic success varies significantly between a little bad and good ones. Some participants have over 8 hours of time spent in a day on the internet, and it has been determined that level of addiction among participants who spend 5 to 8 hours on the internet compared to participants who spend 1 to 3 hours on the internet in a day. We concluded that there is a positive correlation between depression and internet addiction.

Keywords
İnternet addiction, depression, high school students

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe