İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi
(Investigation of Elementary Mathematics Teacher Candidates Academic Achievement According to Kolb’s Learning Styles )

Yazar : Hasan Altun   - Süha Yilmaz  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 781-792
1513    812


Özet
Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının tu¨rev konusundaki akademik başarılarının öğrenme stillerine göre incelemesi amaçlanmıştır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Buca Eğitim Faku¨ltesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören %75,86’sı (n=154) kadın, %24,14’ü (n=49) erkek olmak üzere toplam 203 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının tu¨rev konusundaki akademik başarılarını belirlemek için 25 soruluk çoktan seçmeli başarı testi ve öğrenme stillerini belirlemek için Kolb (1976) tarafından geliştirilen ve Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda öğrencilerin %39,90’ının özümseyen, %17,24’inin değiştiren, %31,52’ünün ayrıştıran ve %11,34’inin yerleştiren öğrenme stiline sahip olduklarını göstermektedir. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin tu¨rev konusundaki akademik başarılarının sınıf bağımsız değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaştığı saptanmıştır. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin sınıf bağımsız değişkenine göre Kolb öğrenme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmaların olduğu saptanmıştır. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin Kolb öğrenme stillerinin cinsiyet bağımsız değişkenin etkilenmediği, cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
öğrenme stilleri, tu¨rev, Kolb öğrenme stili, akademik başarı, başarı testi

Abstract
In this study, it is aimed to examine the academic achievement in derivatives subject of primary school mathematics teacher candidates in terms of their learning styles. General screening model was used in the study. The sample of the study consisted of 75,86% (n = 154) female and % 24,14 (n = 49) male pre-service teachers in Buca Faculty of Education Primary Mathematics Education Department in 2015-2016 academic year. 25-item multiple-choice achievement test to determine prospective teachers' academic achievements in the study as a data collection tool was used in order to determine learning styles of the teacher candidates Kolb Learning Style Inventory which was developed by Kolb (1976) and its applicability was proven by Aşkar and Akkoyunlu (1993) in Turkey. As a result of the research, 39,90% of the students assimilator, 17,24% of the diverger, 31,52% of the acommodator and 11,34% of the students converger form of learning styles. It was found that the academic achievement of primary school mathematics teacher candidates about derivatives subject was found to be significantly differed statistically according to the class independent variable. It was found that there were statistically significant differences between the Kolb learning styles according to the class independent variables of primary school mathematics teacher candidates. It was found that the gender-independent variables were not affected by the Kolb learning styles of primary mathematics teacher candidates.

Keywords
learning style, derivative concept, Kolb’s learning style, academic achievement, achievement test