Bu çal›flmada, öncelikle müzi¤in ‘kültüre gömülü olma’ (embeddedness) ve ‘an›flt›r›lma’ (adumbration) durumlar› üzerinde duruldu. Kültüre gömülü olma, müzi¤in farkl› kültürel ö¤eler ya da örüntüler içinde, özerk bir alg›lan›fltan yoksun bir varl›k alan›na sahip olmas›d›r. An›flt›rma ise, bir kültürel pratik içinde yer alan müzi¤in varl›¤›n›n inkar edilmesi anlam›na geçer ve daha çok ritüel içi müzik pratiklerinin ritüel d›fl› müzik pratiklerinden ayr›lmas› amac›yla gerçeklefltirilir.