bir gelişim gösterdiğini; İnternet gazetelerinde, haber üretiminin pek çok aşamasının kullanıcı katılımına kapalı tutulduğunu, kısmen açık olan aşamaların ise gazeteciler tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, bahsedilen bu duruma yol açan ve katılımcı gazeteciliğin mevcut gelişmişlik düzeyini ve sınırlılıklarını belirleyen nedenleri anlamayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma bu amaçla, haber medyasında kullanıcı katılımını sağlayan ve yöneten aktörler olan İnternet gazetecilerinin, kullanıcı katılımı ve kullanıcının ürettiği içerikle ilgili görüş ve tutumlarını araştırmaktadır. Araştırmanın verileri, dokuz ayrı İnternet gazetesinden, yedisi genel yayın yönetmeni, beşi editör olmak üzere toplam 12 İnternet gazetecisi ile yapılan derinlemesine görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Bu görüşmelerde ağırlıklı olarak İnternet gazetecilerinin kullanıcı katılımından elde ettikleri faydalar ve kullanıcı katılımıyla ilgili çekinceleri üzerinde durulmuş ve gazetecilerin profesyonel denetim ile açık katılım arasında pratikte yaşadıkları çatışmalı durum tasvir edilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, gazetecilerin kullanıcı katılımına ilişkin görüş ve tutumlarını şekillendiren bağlamsal etmenler de gözden kaçırılmamaya çalışılmış, gazetecilerin yönettikleri veya çalıştıkları İnternet gazetelerinin ekonomik ve örgütsel yapılarının katılımcı gazeteciliğin gelişiminde oynadığı rol de tartışmaya dâhil edilmiştir.