Tarihsel süreç içerisinde zaman, daima bireylerin hayatında tartışmasız öneme sahip olmuştur. Yirmibirinci yüzyılda iletişim ve enformasyon teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, bireylerin gündelik yaşamında İnternet kullanımını arttırmış, bu süreçte zamana ilişkin kullanım ve algılamalar da dönüşüm geçirmiştir. Bu çalışmada, zamana ilişkin algılamalardaki değişimden hareketle, öncelikle zaman kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımlar üzerinde durulmuş ve kitle iletişim araçlarında şimdiki zamanın algılanmasına ilişkin tartışmalara yer verilmiştir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda farklı mekânlara ve/veya bireylere ilişkin şimdiki zamanı kendi şimdiki zamanında birleştiren İnternet’in iletileri ve özellikleri çerçevesinde sunduğu şimdiki zamana ilişkin farklı yorumlara imkân tanıdığı görülmüştür.