• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Çağdaş Frankofon yazınının önemli temsilcilerinden Hint kökenli Mauritius’lu yazar Nathacha Appanah, yapıtlarında genellikle kimlik, kültür, yabancılaşma, sürgün, göç, şiddet gibi çağımızım karmaşık ve çoksesli dünyasını yansıtan temaları ele alır. 2016 yılında yayımlanan Tropique de la Violence adlı romanı, okuru Mayot Adasında Gazze adı verilen bölgedeki aşırı yoksulluk içindeki suç dünyasının içine çeker. Göç, şiddet ve yabancılaşma temalarının işlendiği çoksesli bir anlatı yapısına sahip olan yapıtta beş farklı anlatı kişisi kendi öz bilinçleriyle okura seslenir. Appanah, duyular, nesneler ve evrensel uzam betimlemeleri aracılığıyla şiddete ve göçe ilişkin toplumsal ve kültürel belleği harekete geçirecek unsurları etkili biçimde kullanır. Göç ve göçmen kavramının tarihsel boyutuna da dikkat çekilen romanda, göçün toplumsal bellekteki farklı anlamsal çağrışımlarına yer verilir. Yazarın zengin imgelem gücü romanın şiirsel anlatımında kendisine yer bulur. Appanah karşıtlıklarla kurduğun bu anlatı evreniyle gerçeklik algısındaki yanılsamaları gösterir. Yapıtta ayrıca, çağımızın önemli sorunlarından biri olan çevre sorununa ilişkin eko-eleştirel yaklaşıma rastlanır. Romanı Bakhtin ve Kristeva’nın çokseslilik kuramı çerçevesinde incelediğim bu çalışmada, metinde çoksesliliği sağlayan unsurlara ve anlatının söyleşimsel yapısına dikkat çektim. Ayrıca, yapıtta göç, kimlik, yabancılaşma ve şiddet temalarının anlatı düzeyinde kendisine nasıl yer bulduğu inceleyerek şiddetin türünü Galtung’ un kişisel, yapısal ve kültürel şiddet kuramı çerçevesinde ele aldım.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook