Çağdaş Frankofon yazınının önemli temsilcilerinden Hint kökenli Mauritius’lu yazar Nathacha Appanah, yapıtlarında genellikle kimlik, kültür, yabancılaşma, sürgün, göç, şiddet gibi çağımızım karmaşık ve çoksesli dünyasını yansıtan temaları ele alır. 2016 yılında yayımlanan Tropique de la Violence adlı romanı, okuru Mayot Adasında Gazze adı verilen bölgedeki aşırı yoksulluk içindeki suç dünyasının içine çeker. Göç, şiddet ve yabancılaşma temalarının işlendiği çoksesli bir anlatı yapısına sahip olan yapıtta beş farklı anlatı kişisi kendi öz bilinçleriyle okura seslenir. Appanah, duyular, nesneler ve evrensel uzam betimlemeleri aracılığıyla şiddete ve göçe ilişkin toplumsal ve kültürel belleği harekete geçirecek unsurları etkili biçimde kullanır. Göç ve göçmen kavramının tarihsel boyutuna da dikkat çekilen romanda, göçün toplumsal bellekteki farklı anlamsal çağrışımlarına yer verilir. Yazarın zengin imgelem gücü romanın şiirsel anlatımında kendisine yer bulur. Appanah karşıtlıklarla kurduğun bu anlatı evreniyle gerçeklik algısındaki yanılsamaları gösterir. Yapıtta ayrıca, çağımızın önemli sorunlarından biri olan çevre sorununa ilişkin eko-eleştirel yaklaşıma rastlanır. Romanı Bakhtin ve Kristeva’nın çokseslilik kuramı çerçevesinde incelediğim bu çalışmada, metinde çoksesliliği sağlayan unsurlara ve anlatının söyleşimsel yapısına dikkat çektim. Ayrıca, yapıtta göç, kimlik, yabancılaşma ve şiddet temalarının anlatı düzeyinde kendisine nasıl yer bulduğu inceleyerek şiddetin türünü Galtung’ un kişisel, yapısal ve kültürel şiddet kuramı çerçevesinde ele aldım.