Anahtar Kelimeler
Maskülenite, Temsil, Tarihsel Drama, Japonya.