Anahtar Kelimeler
Ruhsatî, metinlerarası ilişkiler, halk şiiri, halk hikâyeleri, anıştırma.