Bir manevi organizasyonlar cografyas1 olarak tanrmlayabilecegimiz Anadolu cografyasmm kadim kOltOrOnO inane; sistemleri ile ilgili bilgilere hakim olmadan tam olarak algilayabilmek ve yorumlayabilmek mOmkOn olamamaktadir. Eski Anadolu ve Turk inane; geleneklerindeki sim­ gesel ve batmi yapt, mOzigi bu sistemlerin kendini en yogun ekilde ifade ettigi yapilardan biri olarak on plana c;1karm1t1r.Bundan dolay1 inanca dair simge ve mesajlar, mOzikal yap1lar Oze• rine sinmi ken aym paralelde inane; sistemleri de cografyaya has bir mOzik kOlttJrOnOn oluu­ mundaki onemlifaktorlerden biri olmutur.Mi.izige ve inanca dair simgelerin toplumsal belle­ gin oluumundaki etkisi goz onOne almmca; bu kar1lrkl1 etkileimin anla1labilmesinin, gOnO­ mOz Ti.irkiye kulturo Ozerine fikir yOrlitmek ic;in onemli bir on art olarak alg1lanmas1 da mom­ kOn gozOkmektedir. Ankara Oniversitesi ilahiyat Fakultesi Ti.irk Din Musikisi Anabilim Dalr 'nda Y.Doc;.Dr.Bayram Akdogan'm dammanhgmda devam eden bir doktora tezi c;ahmasrnrn on ra­ poru olarak degerlendirilebilecek bu makale bu kar1f1klr etkileimi "semah ve sema" kavram­larının anlamsal ve simgesel dunyastnda inceleyerek Anadolu'daki mOzik kultOrünün degişik evrim aşamalarşna dair on araştırma sonuçlarına yer verecektir.