• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Öteki, İktidar ve Erkeklik Ekseninde Murathan Mungan’ın “Binali İle Temir” ve “Dumrul İle Azrail” Öyküleri
(Murathan Mungan’s Stories “Binali ile Temir” and “Dumrul ile Azrail” on the Axis of Other, Power and Masculinity )

Yazar : Ahmet Duran Arslan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 100
Sayfa : 985
    


Özet
Murathan Mungan’ın öyküleri disiplinlerarası çalışmalara, mukayeseli okumalara imkân veren bir yapıdadır. Bu yapıyı destekleyen iki temel özellikten bahsedilebilir. İlki, yazarın gelenek ve moderni bir araya getirerek kaynaştıran, sentezleyen üslubudur. Yazar bir yandan masal, efsane, destan, halk hikâyesi gibi geleneksel anlatı türlerinin niteliklerinden yararlanırken öte yandan metinlerarasılık, yeniden yazım, üstkurmaca gibi modern anlatım tekniklerinden beslenir. İkincisi, yazarın çok sesli ve girift kurgu(lama) yöntemidir. Yazar sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih gibi bilim dallarının inceleme alanına giren muhtelif kavramları birbirleriyle ilişkilendirerek örer ve neticede velut bir anlatı zemini inşa eder. Bu makalede ise yazarın bahsi geçen niteliklerini yansıtan iki öyküsü öteki, iktidar ve erkeklik kavramları etrafında incelenmiştir. Bu bağlamda öykülerin derin yapılarının etraflıca kavranabilmesi için ilk etapta kavramsal bir tartışma yürütülmüş, ardından “Binali ile Temir” öyküsü fallus-silah-iktidar, “Dumrul ile Azrail” öyküsü ise beden-köprü-iktidar üçgeninde derinlemesine çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
öteki, iktidar, erkeklik, Murathan Mungan, öykü

Abstract
The stories of Murathan Mungan have a structure that allows for interdisciplinary studies and comparative readings. There are two main features that support this structure. The first is the author’s writing pattern that combines/synthesizes tradition and modernity. On the one hand, the author uses the characteristics of traditional narrative genres such as fairy tales, myths, epics, folk narratives and on the other hand, he benefits from the modern narrative techniques such as intertextuality, rewriting and metafiction. The second is the author’s polyphonic and elaborate fiction method. The author establishes a bond among the miscellaneous concepts which are research topics in the fields of sociology, psychology, philosophy, history and eventually constructs a productive narrative ground. In this article, author’s two stories reflecting the aforementioned features were examined around the concepts of other, hierarchy, power and masculinity. In this context, in the first place a conceptual discussion was carried out in order to understand the deep structures of the stories, then the story “Binali ile Temir” in the triangle of “phallus-gun-power” and the story “Dumrul ile Azrail” in the triangle of “body-bridge-power” was analyzed in detail.

Keywords
other, power, masculinity, Murathan Mungan, story

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook