Folklor Ürünlerinin İlk Gençlik Edebiyatında Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Kunday-Gölgeler Çağı
( An Investigatıon on the Use of Folklor Products in The First Youth Literature: Kunday-Gölgeler Çağı )

Yazar : Nuran Başoğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 102
Sayfa : 265
1855    888


Özet
Halk Edebiyatı ürünleri çocuk ve gençlik kitapları için millî nitelik taşıyan kaynaklardır. Türk kültürünü, sosyal hayatını, kolektif şuurunu yansıtması yönüyle folklor ürünleri gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli verilerdendir. Çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatı arasında bir geçiş dönemi edebiyatı olan gençlik edebiyatı, bireylerin nitelikli edebi eserlerle karşılaşmasının önemli olduğu bir dönemdir çünkü bireyler bu dönemde edindikleri deneyimleri tüm yaşamları boyunca kullanacaklardır. Bu dönem eserlerinin Türk kültürünü, folklor ögelerini yansıtması ve de gençlerin beklentilerini karşılaması gereklidir. Çalışma, nitel araştırma modellerinden tarama yöntemiyle hazırlanmıştır. Çalışmada, Gürsel Korat tarafından yazılan “Kunday-Gölgeler Çağı” adlı ilk gençlik romanı folklor ürünlerin ilk gençlik edebiyatında kullanımına yönelik bir örnek sunmak amacıyla incelenmiştir. Doküman incelemesi yoluyla elde edilen bilgiler betimsel analiz ile değerlendirildiğinde; tarihten ve mitolojiden bilgilerle örülü olan bu romanın akıcı anlatımıyla genç okurlar için hem eğlendirici hem eğitici bir nitelik taşıdığı tespit edilmiştir. Masal, efsane, destan gibi folklorik anlatılarımızdan ve Şamanizm’den alınan birçok motife yer verilerek oluşturulan eser aracılığıyla kültürel açıdan oldukça zengin bir aktarım sağlandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
folklor ürünleri, ilk gençlik edebiyatı, Kunday-Gölgeler Çağı

Abstract
Folk Literature products are national resources for children and youth books. Folklore products are among the most important data to be conveyed to future generations as they reflect Turkish culture, social life and collective consciousness. Youth literature, which is a transition period between children's literature and adult literature, is a period in which it is important for individuals to encounter qualified literary works because individuals will use their experiences throughout their lives. The works of this period should reflect Turkish culture, folklore elements and meet the expectations of young people. The study was prepared by survey method which is one of the qualitative research models. In this study, we wanted to present an example of the use of folklor design in youth literature, the first youth novel titled “Kunday-Gölgeler Çağı” written by Gürsel Korat. The information obtained through document analysis is evaluated with descriptive analysis; In this novel, which is woven with knowledge from history and mythology, it is both entertaining and educational for young readers. It was revealed that the folkloric narrative such as fairy tale, legend and epic, and the passing of Shamanism, included the motif and provided a rich transfer of culturel diversity through text.

Keywords
folklore products, first youth literature, Kunday-Gölgeler Çağı