Yasın Yurtsuzlaştırdığı Kadınlar: Antigone
(Women who Are Deterritorialisated by Mourning Antigone )

Yazar : Burcu Dabak Özdemir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 102
Sayfa : 329
1671    960


Özet
Bu çalışma Sofokles’in Antigone metnine eleştirel söylem analizi uygulayarak yeni bir okuma getirme amacı taşımaktadır. Antigone metni genel olarak epostan tragedyaya, kolektif toplum örgütlenmesinden devlet düzenine, kadın egemen toplumdan babaerkiyle dayayan toplumsal cinsiyet örgütlenmesine geçişte ortaya çıkan bir geçiş metni olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın temel iddiası metinde yer alan geçişlerden kaynaklanan sancıların ritüel ve tören kavramlarıyla simgeleştirildiğidir. Bu kabul ve iddiadan yola çıkan çalışmanın amacı da insanın kültürel mirası olan ritüellerle, oyuna adını veren kadın karakter Antigone’nin eylemlerini birlikte okumak ve bu eylemleri ve sonuçlarını ritüel süreçler ile açıklamaktır. Literatürde ritüel kavramına dair kuramsal açıklamalar, Antigone metninin incelemesi için kullanılan eleştirel söylem analizinin dayanağını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın iddiası, Antigone karakterinin yerine getiremediği ritüeller nedeniyle eşikte kaldığı ve bu eşikte olma hali nedeniyle tüm toplumsal atıflardan ve kimliklerden kurtularak yıkıcı eylemler tasarlama becerisi elde ettiğidir. Bu yıkıcılık durumu da geçiş dönemindeki toplumsal gerilim ve sancılar hakkında yeni bir okuma imkânı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
ritüel, Antigone, tören, tragedya, epos

Abstract
This study aims to bring a new understanding to Sofokleks’ Antigone by using critical discourse analysis. Antigone is accepted as a threshold text in which the dichotomy between patriarchy and matriarchy, collective and government, subject and object can be observed. This study claims that these different types of dichotomy between binaries is represented by the tension between ritual and ceremony which is conducted by government. Through this, reading the rituals, which are our traditional heritage and open to observation, and the deeds of the female character Antigone, who gave the name to the play, are to synchronously describe these actions and the consequences within ritual process. The study consists of the trace of an examination made upon the ritual concept and the datas gained after this examination in Antigone text. This study claims that Antigone as a female rebellious is a result of broken and forbidden ritual process which is a symbol of matriarchy.

Keywords
ritual, Antigone, ceremony , tragedya,ephos