• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Elif Şafak’ın “Ustam ve Ben” ve Jose Saramago’nun “Filin Yolculuğu” Adlı Eserlerinin “Toplumsal Sınıf” Ekseninde Analitik Olarak İncelenmesi
(Analytical Research Of Elif Şafak’s “My Master And i” And Jose Saramago’s “Elephant’s Jorurney” in The Line Of “Social Class” )

Yazar : Ali Gültekin  Onay Orcan  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 83-92
4602    1304


Özet
Çalışmamızda işlevi, farklı dillerde kaleme alınmış iki yapıtı konu, düşünce ya da biçim bakımından incelemek; yapıtların ortak, benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak; benzerlik ve farklılıkların nedenleri üzerine yorumlar getirmek olan Karşılaştırmalı Edebiyat bilimi çerçevesinde, Elif Şafak’ın ‘Ustam ve Ben’ ve Jose Saramago’nun ‘Filin Yolculuğu’ isimli eserleri, ‘toplumsal sınıf’ izleğinde, çoğulcu inceleme yöntemi çerçevesinde değerlendirilecek, sosyolojik ve tarihsel verilere dayandırılarak disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacaktır. İnsan ömründen uzun yaşayan toplum, bir devamlılığa sahiptir ve çeşitli değişkenlere göre sınıflanmaktadır. Yani, toplumsal sınıflar ortadan kalkmamakta, şekil değiştirerek devam etmektedir. Bizler de, çalışmamızın sonucunda günümüz toplumlarındaki şekillerine bürünmeden önce, 16. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa toplumlarındaki sınıfların tabakalaşma ekseninde nasıl olduğunu, birbirine ne denli benzerlikler ve farklılıklar gösterdiklerini tespit etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Ustam ve Ben, Filin Yolculuğu, Toplumsal Sınıf.

Abstract
evaluated within the framework of pluralistic survey method. The concept of the social class is based by this study while both books are evaluated. These books are addressed with an interdisciplinary approach in the light of sociological and historical knowledge. At the same time, this study is evaluated within the frame of science of comparative literature which aims to examine two works came from different languages in terms of issue, idea, and form; to exhibit the different, similar, and common aspects of productions; to interprete the reasons of similarities and discrepancies of works. The community which lives longer than human life is permanent and it is categorized according to various variables. Namely, social classes have not been disappeared, they have been continued through transfiguration. In the conclusion part of the study, we aim to determine the similarities and differences of classes in the Ottoman and Europe communities in centre of social stratification during 16th century before aspect of recent modern societies.

Keywords
My Master and I, Elephant’s Journey, Social Class.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr