Elif Şafak’ın “Ustam ve Ben” ve Jose Saramago’nun “Filin Yolculuğu” Adlı Eserlerinin “Toplumsal Sınıf” Ekseninde Analitik Olarak İncelenmesi
(Analytical Research Of Elif Şafak’s “My Master And i” And Jose Saramago’s “Elephant’s Jorurney” in The Line Of “Social Class” )

Yazar : Ali Gültekin   - Onay Orcan  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 83-92
5928    2174


Özet
Çalışmamızda işlevi, farklı dillerde kaleme alınmış iki yapıtı konu, düşünce ya da biçim bakımından incelemek; yapıtların ortak, benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak; benzerlik ve farklılıkların nedenleri üzerine yorumlar getirmek olan Karşılaştırmalı Edebiyat bilimi çerçevesinde, Elif Şafak’ın ‘Ustam ve Ben’ ve Jose Saramago’nun ‘Filin Yolculuğu’ isimli eserleri, ‘toplumsal sınıf’ izleğinde, çoğulcu inceleme yöntemi çerçevesinde değerlendirilecek, sosyolojik ve tarihsel verilere dayandırılarak disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacaktır. İnsan ömründen uzun yaşayan toplum, bir devamlılığa sahiptir ve çeşitli değişkenlere göre sınıflanmaktadır. Yani, toplumsal sınıflar ortadan kalkmamakta, şekil değiştirerek devam etmektedir. Bizler de, çalışmamızın sonucunda günümüz toplumlarındaki şekillerine bürünmeden önce, 16. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa toplumlarındaki sınıfların tabakalaşma ekseninde nasıl olduğunu, birbirine ne denli benzerlikler ve farklılıklar gösterdiklerini tespit etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Ustam ve Ben, Filin Yolculuğu, Toplumsal Sınıf.

Abstract
evaluated within the framework of pluralistic survey method. The concept of the social class is based by this study while both books are evaluated. These books are addressed with an interdisciplinary approach in the light of sociological and historical knowledge. At the same time, this study is evaluated within the frame of science of comparative literature which aims to examine two works came from different languages in terms of issue, idea, and form; to exhibit the different, similar, and common aspects of productions; to interprete the reasons of similarities and discrepancies of works. The community which lives longer than human life is permanent and it is categorized according to various variables. Namely, social classes have not been disappeared, they have been continued through transfiguration. In the conclusion part of the study, we aim to determine the similarities and differences of classes in the Ottoman and Europe communities in centre of social stratification during 16th century before aspect of recent modern societies.

Keywords
My Master and I, Elephant’s Journey, Social Class.