“Anayurt Oteli” ve “Dünya Ağrısı”nda Otel (S)İmgesi
(“Anayurt Oteli” And The Symbol-Image Of Hotel In “Dünya Ağrısı” )

Yazar : Mehmet Baştürk    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 84
Sayfa : 131-144
4721    2473


Özet
Roman, bir edebî tür olarak modern zamanlardaki popülaritesini birey ve toplum gerçekliğini ayrıntılı bir biçimde, tüm boyutlarıyla ele alması ve anlatmasına borçludur. Bireyin ve toplumun her halinin yansıtıldığı romanlarda kurgunun vazgeçilmez temel unsurlarından biri “mekân”dır. Mekân, anlatılarda sadece bir sahne unsuru olarak karşımıza çıkmaz. Türlü işlevleriyle, simgesel değerleriyle tematik gücü üzerinde taşıyan anlatı kahramanlarından biriBu çalışmada, bahsi geçen bilgilerden hareketle Yusuf Atılgan’ın “Anayurt Oteli” (1973) ile Ayfer Tunç’un “Dünya Ağrısı” (2014) adlı eserleri, “otel” (s)imgesi etrafında tahlil ve karşılaştırma yöntemiyle incelenmiştir. Eserlerdeki oteller, “roman kahramanı”, yurtsuzluğun yurdu”, “engelleyici eyleyen” ve “mecburi sığınak” başlıkları altında (s)imgesel değerleriyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak her iki eserde de “otel” sadece bir sahne unsuru olarak yer almaz. Çeşitli işlevleriyle kurgunun önemli bir parçası haline gelir.

Anahtar Kelimeler
Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, Ayfer Tunç, Dünya Ağrısı, Otel.

Abstract
In this regard, one of the important symbolical places in society-time-place mechanism is “hotel”. The access of hotel to our novels is the result of the fact of urbanisation in modern times. Hotels are handled with their symbolical connotations like loneliness, homelessness, statelessness, temporariness, rootlessness, state of disidentification. In the place typology of the times after modernisation, the hotels which take part in the list of absent places become the places of consumption and pleasure besides being the symbol of the values which are mentioned. In this work, heading from the information mentioned, Yusuf Atılgan’s work “Anayurt Oteli” (1973) and Ayfer Tunç’s work named “Dünya Ağrısı” (2014) are examined around the symbol and image of “hotel” with analysis and comparison method. The hotels in the works are tried to be analysed under the titles of “hero of the novel”, “land of the landlessness”, “the one making preventer” and “compulsory shelter”. As a conclusion, in both works, “hotel” doesn’t take part just as a scene element. It becomes an important part of the fiction with its various functions.

Keywords
Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, Ayfer Tunç, Dünya Ağrısı, Hotel.