“Bulutları Beklerken” ve “Güz Sancısı”nda Kimlik Tesbiti
(The identity represantation in “BB” and “GS” )

Yazar : Berkan Döner    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 175-194
5451    1950


Özet
Etnik kimlik ve ulus devlet kavramları, politik söylem içinde tartışıldığı için, etnik kimlik konusu politik bağlama dayandırılarak ele alınmaktadır. Son yıllarda azınlıklar meselesinin daha çok konuşulur hale gelmesi, aidiyet, toplumsal bellek ve etnik kimlik sorunsalının da konuşulur hale gelmesini sağlamıştır. Sosyal ve politik alandaki kimlik tartışmaları kendini sinemada da göstermiştir. Ülkemizde sinema gösteriminin gerçekleştiği ilk yıllardan bu yana yapılan pek çok filmde etnik kimlik temsiline yer verilmektedir. Yeşilçam filmleri incelendiğinde bu temsillerin genellemeler ve önyargılarla sunulduğu görülmektedir. Günümüzde soyut ve genel yaklaşımlardan sıyrılarak tamamen farklı bakış açısı yakalamaya çalışan yönetmenler de mevcuttur. 2000’li yıllarda çekilen Bulutları Beklerken ve yine 2000’li yıllarda çekilen Güz Sancısı filmleri azınlıkların temsil sorunu üzerinde bir kez daha düşünmemizi sağlamaktadır. Bulutları Beklerken filmi anadilinden ve ailesinden koparılan kadın karakterin, Türk ve Müslüman çoğunluk karşısında gündelik hayatını nasıl kurduğuna odaklanırken; Güz Sancı filmi ülkemizde tarihsel süreç içinde Rumların hayatını tamamen değiştiren politik olaylara odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Temsil, Kimlik, Azınlıklar, Sinema

Abstract
The concepts of ethnicity and nation states, in political discourse to discuss, the issue of ethnic identity are addressed based on the political context. In recent years the issue of minorities is becoming more conversation, of belonging, social memory and ethnic identity has also spoken of becoming problematic.. in the field social and political identity discussions, the movie theater itself demonstrated on the movie also. In our country since the early years of the cinema screenings, several film includes ethnicity representation. When Yeşilçam films are examined, it is presented with the generalizations and represent prejudice can be seen. Today, get away from the abstract and general approach, a completely different perspective, trying to catch Director are also available. Waiting for the Clouds, taken in the 2000s and again in the 2000s, taken Pains of Autumn movies are once again on the issue of minority representation allows us to think about. Waiting for the Clouds, having cut off from her family and female character from the film mother tongue, Turkish and Muslim majority in the face of everyday life while focusing on how to set up; Fall within the historical process in our country the Greeks the movie life Pains of Autumn completely focuses on the political events that changed.

Keywords
Representation, Identity, Minorities, Cinema